Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Insatser inom LSS

Lästläst version

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till särskilt stöd och service som människor kan behöva utöver vad de får genom andra lagar

För vem gäller lagen?

- Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd
- Personer med betydande och bestående funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
- Personer med andra varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och hjälp.

Lagen gäller för personer som uppfyller något av ovanstående kriterier. En utredning genomförs för att fastställa den så kallade personkretstillhörigheten.

Detta kan Du få hjälp med

1. Rådgivning och annat personligt stöd (handläggs och beslutas av landstinget)
2. Personlig assistent
3. Ledsagarservice
4. Kontaktperson
5. Avlösarservice i hemmet
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
8. Boende i familjehem och i bostad med särskild service för barn och ungdom
9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad.
10. Daglig verksamhet

Personer som inte omfattas av LSS har även möjlighet att få insatser beviljade enligt socialtjänstlagen (SoL).

För ansökan, anmälan eller mer information se kontaktrutan till höger. LSS-handläggarnas ansvarsområden är uppdelade utifrån födelsedatum där Madeleine i ansvarar för personer födda 1-14 i månaden och Amelita för personer födda 15-31.

Handläggarna har telefontid vardagar kl 8.30-9.30.