Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Biståndsbedömning

Lästläst version

Du som är i behov av stöd och hjälp för att klara av din dagliga livsföring är välkommen att kontakta socialförvaltningen. Biståndshandläggare gör en utredning och en individuell behovsbedömning varefter beslut fattas. Det är alltid den enskilde som berörs som ska ansöka.

I utredningen tar biståndshandläggaren reda på bland annat dina funktioner och förmågor, hur den sociala situationen ser ut, situationen med boendet med mera. Detta kan ske vid hembesök eller telefonsamtal. Bedömning och beslut görs enligt socialtjänstlagen (SoL).

Privatpersoner, organisationer och sjukvården kan anmäla till socialförvaltningen om de ser att en person kan ha behov av hjälp från socialförvaltningen.

För ansökan, anmälan eller mer information kontakta biståndsenheten, telefontid vardagar kl 08.30-11.30, tfn 0550-886 04. 

Vårdplaneringsteam

Landstingets läkare bedömer om en patient är utskrivningsklar från sjukhuset. Om den utskrivne också bedöms ha behov av insatser från kommunen kallar landstinget till en vårdplanering före utskrivningen. Vid vårdplaneringen deltar patient/anhörig, representanter för sjukhuset samt vårdplaneringsteamet.

Förvaltningens vårdplaneringsteam består av distriktssköterska, biståndshandläggare och arbetsterapeut.