Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Är du orolig för ett barn eller en ungdom?

Socialnämnden kan ibland behöva ingripa till skydd för barn och ungdomar som far illa. Det kan till exempel handla om övergrepp av andra, bristande omvårdnad eller eget beteende som innebär fara för hälsan.

Anmälningsskyldigheten kring barn och ungdomar regleras i Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §. Den ser annorlunda ut för allmänheten och de som i sitt yrke arbetar med barn och ungdomar.

Den som märker eller tror att ett barn eller en ungdom far illa bör genast kontakta socialtjänsten via kommunens växel på tfn 0550-880 00. Vid akuta ärenden utanför kontorstid, kontakta socialjouren på tfn 114 14.

Om du vill kan du vara anonym, socialtjänsten måste ändå ta upp din anmälan. Det är i sådana fall viktigt att du inte talar om ditt namn eftersom socialsekreteraren enligt huvudregeln ska berätta vem som gjort anmälan för den som anmälan rör.

Det är viktigt att komma ihåg att du inte måste veta säkert att någon far illa för att göra en anmälan, det är socialtjänstens ansvar att utreda misstankarna.

Myndigheters och yrkesverksammas anmälningsskyldighet

Den som i sitt yrke träffar barn och ungdomar har skyldighet att anmäla misstankar om att ett barn far illa till socialtjänstens individ- och familjeomsorgsavdelning samt att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för att utreda barnets behov av stöd och skydd. Anmälan görs via kommunens växel på tfn 0550-880 00, vid akuta ärenden utanför kontorstid kontaktas socialjouren på tfn 114 14. Exempel på yrken är skola och barnomsorg, hälso- och sjukvården, kyrklig verksamhet för barn etc.

Skyldigheten gäller både inom offentlig och privat verksamhet. Som anställd kan du inte göra en anonym anmälan.

Till stöd för en anmälan

Om du känner dig osäker kan du alltid anonymt kontakta en socialsekreterare för rådgivning. Nedanstående frågor kan också vara ett stöd inför en anmälan:

- Vad är det som gör att du anmäler just nu?
- Hur länge har du varit orolig för barnet?
- Vad skulle hända om inget görs nu?
- Var befinner sig barnet/den unge just nu?
- Tror du att det är en akut fara för barnet/den unge? Vilken fara?
- Finns det andra barn i familjen? Hur gamla?
- Är det något särskilt att tänka på när socialtjänsten kontaktar barnet/den unge eller föräldrarna?
- Känner föräldrarna till att anmälan görs?
- Känner barnet/den unge till att anmälan görs?
- Skulle ni kunna tänka er att medverka vid en träff för att diskutera anmälan med familjen?
- Vad fungerar bra för barnet/den unge och familjen?
- Annat som kan vara bra att känna till?