Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Stöd i undervisningen

 

Alla elever ska ges förutsättningar att nå läroplanens och kursplanernas mål. En elev som har svårigheter med skolarbetet har rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd.

Kristinehamns gymnasieskolor strävar efter att förverkliga en skola för alla. Våra elever ska få möjlighet att känna trygghet och att utvecklas utifrån sina egenskaper och sina behov.
Alla elever har olika förutsättningar. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla, men den ska däremot vara likvärdig.
På skolorna finns specialpedagoger och speciallärare som hjälper dig att klara studierna.

Kristinehamns gymnasieskolor kan erbjuda digitala hjälpmedel, alternativa verktyg, för att främja olika lärstilar och på så sätt stödja skolarbetet.

Kristinehamns kommun äger kommunlicenser i stödjande programvaror för datorer vilket möjliggör tidsenligt stöd till eleverna.

Verktyg som finns i Kristinehamns kommuns skolor är bland annat: talsyntesprogram på dator som ger stöd för läsning, rättstavningsprogram och program för att spela upp inlästa läromedel. Det finns även programvaror för att eleven ska ges möjlighet att prata in text som datorn skriver ned eller hjälpmedel för att förstå tid, passa tider, planera sin dag och minnas viktiga händelser. Om en elev behöver ett speciellt teknikstöd som inte redan finns i kommunen så är det rektor som beslutar om inköp.

Elevhälsan stödjer skolpersonal genom att informera om olika alternativa verktyg för olika behov och hur verktygen kan användas i en pedagogisk miljö.

Brogårdsgymnasiets Studiehjälp är öppen varje dag för dig som vill arbeta i lugn och ro, komma ikapp när du kommit efter i någon kurs eller bara lära dig mera. Vi hjälper även till med förlängd skrivtid och muntligt stöd vid prov.
Mattehjälpen är också öppen varje dag
Vi erbjuder:
Läs- och skrivstöd
Språkstöd
Mattestöd
Naturkunskapsstöd                                                                                                   
Uppläsning och förlängd skrivtid vid prov

Presterudsgymnasiet erbjuder resurstider varje vecka. Du kan då få möta din undervisande lärare för att få handledning i olika ämnen, mer information får du av din mentor eller ämneslärare. Detta gäller dig som missat moment eller vill nå högre måluppfyllelse än betyget E. Vi har specialpedagogisk kompetens för dig som är i behov av särskilt stöd, och det kan också innebära personlig handledning. Kontakta din mentor eller vänd dig direkt till skolans specialpedagog om du:

  • har studiesvårigheter av något slag

  • behöver hjälpmedel för att underlätta och genomföra ditt skolarbete

  • behöver hjälp med att strukturera upp dina studier

  • behöver hjälp med studieteknik för att hitta nya vägar till inlärning

  • behöver stöd i ditt lärande och hitta motivationen

  • behöver längre provtid eller få göra dina  prov/bedömningsuppgifter muntligt