Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Specialpedagogik

Specialpedagogerna är en del av elevhälsans pedagogiska insatser.

Vår specialpedagogiska personal har som övergripande arbetsuppgift att identifiera och undanröja hinder för barns/elevers utveckling och lärande. Vi kan arbeta med organisationsfrågor, handledning av enskilda pedagoger eller arbetslag och samtal med föräldrar/elever. Vi kan också arbeta enskilt med barn/elever eller i barngrupp med undervisning tillsammans med arbetslag, för att tillsammans med laget hitta alternativa arbetssätt.

Specialpedagogisk personal arbetar bland annat med att:

  • sprida ett specialpedagogiskt förhållningssätt samt delta i ledningen av verksamhetens utveckling

  • i ett tidigt skede identifiera, analysera och undanröja hinder och orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer

  • genomföra pedagogiska utredningar och analysera möjligheter och svårigheter på organisations- grupps- och individnivå

  • delta i arbetet med att upprätta, genomföra och utvärdera åtgärdsprogram i samverkan med förskola/skola och hem för att stödja barn och utveckla verksamhetens undervisnings- och lärandemiljöer

  • utveckla pedagogisk mångfald inom verksamhetens ram

  • vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar, personal och andra yrkesutövare

Kontakta specialpedagogerna

Alla förskolor och skolor har tillgång till specialpedagogisk kompetens. Ta kontakt med förskolechef eller rektor på den aktuella förskolan/skolan för information och kontaktuppgifter.