Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Skolskjuts

De barn i förskoleklass och grundskola som bor tillräckligt långt från skolan kan få skolskjuts. Vilka avstånd som gäller varierar beroende på vilken klass barnen går i. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller.

Förskoleklass

I Kristinehamns kommun får alla förskoleklasselever kostnadsfri skolskjuts till förskoleklassen om skolvägens längd är 3 km eller längre.  För att få skolskjuts mellan bostaden och påstigningsplatsen ska avståndet vara 2 km eller längre. Vid växelvis boende får eleven kostnadsfri skolskjuts från sin folkbokföringsadress.

Grundskola

Barn som går i grundskolan är berättigade till skolskjuts om avståndet mellan elevens hem (det vill säga folkbokföringsadress till av rektor anvisad skola), minst är:

Årskurs 1-3: 3 km

Årskurs 4-9: 4 km

Påstigningsplatsen för skolskjutsen förläggs så att avståndet mellan barnets hem och hållplatsen inte är alltför långt. Följande avstånd gäller:

Årskurs 1-3: avståndet till hållplatsen ska inte vara längre än 2 km

Årskurs 4-9: avståndet till hållplatsen ska inte vara längre än 3 km

Skolskjuts för särskoleelever

Grundsärskoleelever i årskurs 1–9 är berättigade till skolskjuts till och från skolan. Dock inte från fritidshemmet till hemmet, såvida inte särskilda skäl föreligger.

Skolskjuts för gymnasiesärskolelever

Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman kan få skolskjuts om eleven anses behöva skjuts med hänsyn till t ex färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Skolskjutsen är i så fall kostnadsfri och sker inom hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka.

Skolskjutsregler vid val av annan skola

Elev som väljer att gå i annan skola än den kommunen normalt placerat eleven i eller i fristående skola har inte enligt skollagen rätt till kostnadsfri skolskjuts. Vid eventuellt skolbyte informerar vi vårdnadshavare om detta.

Skolskjuts vid växelvis boende

Elever som går i grundskola och grundsärskola och som bor på två adresser (växelvis boende) har enligt rättspraxis rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av bostäderna och elevens anvisade skola uppfyller kommunens avståndsgränser, se ovan.

Växelvis boende innebär att en elev bor på två adresser i Kristinehamns kommun, normalt halva tiden vardera, i ett regelbundet mönster hos vårdnadshavare med gemensam vårdnad. De båda adresserna ska vara vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser varav den ena även är elevens adress. Det växelvisa boendet ska vara förordnat i dom eller fastställt i ett av socialnämnden godkänt avtal, eller ska kunna styrkas på annat sätt.

Skolskjuts eller kostnadsfria resor med linjetrafik eller befintlig skolskjutsning anordnas inte till förälder folkbokförd i annan kommun.

För elev i förskoleklass prövas rätten till skolskjuts enbart utifrån elevens folkbokföringsadress.

Ansökan om skolskjuts

Normalt krävs ingen särskild ansökan för en elev som behöver skolskjuts enbart på grund av skolvägens längd. Anordnandet av sådan skolskjuts ingår i vår ordinarie planering inför läsårsstarten samt löpande under skolåret.

Ansökan om skolskjuts ska dock göras i några fall, nämligen när:

  • En elev bor växelvis hos båda föräldrarna och behöver skolskjuts från den ena eller båda föräldrarna

  • En vårdnadshavare vill anföra trafikfarlig väg, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet i ansökan.

Här hittar du gällande skolskjutsregler.

Särskild prövning av beslut

Vårdnadshavare har rätt att begära omprövning av beslut om skolskjuts. En prövning av rätten till skolskjuts ska ske individuellt i varje enskilt fall med utgångspunkt i de författningsbestämmelser som reglerar rätten till skolskjuts. Samtliga förutsättningar som kan grunda rätt till skolskjuts ska prövas och det ska i varje enskilt fall framgå att prövningen haft en sådan omfattning.

Mer information

Kontakta skolskjutsansvarig Anna Hedlund, se kontaktuppgifter till höger på sidan.

Blankett för ansökan av skolskjuts (växelvis boende, särskilda skäl, begäran om omprövning)

Blankett för incidentrapportering