Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Skolpsykolog

Skolpsykologen (elevhälsans psykologiska insatser) jobbar utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande fokus. Det är viktigt att den psykologiska kompetensen kommer in i ett tidigt skede då det gäller elever i behov av särskilt stöd. Tidiga insatser och åtgärder har en främjande inverkan när det gäller elevens fortsatta utveckling.

Skolpsykologen arbetar med följande områden:

  • Utreder och bedömer för att förtydliga elevens behov i skolan. Den psykologiska utredningen berör elevens kognitiva och sociala utveckling samt den arbetsmiljö som barnet vistas i. Utredningen åtföljs alltid av en samplanering med föräldrar och berörd personal för att omsätta bedömningen i pedagogiska åtgärder. Det kan också bli aktuellt att remittera vidare till andra instanser.

  • Handleder och ger konsultation. Genom kartläggande och stödjande samtal med personal bidrar psykologen med specialistkunskaper och en helhetssyn på eleven. Ökad förståelse för den enskilda eleven och därmed genomtänkta åtgärder och förhållningssätt leder till goda utvecklingsmöjligheter och lärandemiljöer för elever i behov av stöd.

  • Behandlar skolrelaterade problem. Psykologen kan i vissa fall erbjuda stödsamtal för elever och föräldrar, samt vid behov även hänvisa till andra instanser. Vidare deltar psykologen i möten med föräldrar och i nätverksmöten med fler av de viktiga vuxna som finns runt eleven. Ibland deltar psykologen även i möten med andra instanser, som till exempel barn- och ungdomspsykiatrin eller socialtjänsten.

  • Utveckla verksamheten. Psykologens utbildning ger goda redskap för att utveckla och kvalitetssäkra skolans verksamhet. Psykologen kan erbjuda fortbildning och handledning till all personal på skolan.

Kontakta skolpsykologen

Välkommen att kontakta skolpsykologen via kontaktuppgifterna i högermenyn.