Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Sjukanmälan/frånvaro

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare/myndig elev före kl 08.30 och för varje dag eleven är borta.

Gymnasieskolorna i Kristinehamn använder frånvaroprogrammet Skola24 för registrering av frånvaro och närvaro.
 
Ur detta program kan klassföreståndare/mentor, elevvårdspersonal och föräldrar/myndig elev ta fram översikter över frånvaron under en viss period. Detta används bland annat som underlag då Centrala studiestödsnämnden skall bedöma om studiemedel bör dras in på grund av stor frånvaro.

För uppföljning av frånvaro och för att få ett underlag för kontakt med vårdnadshavare har skolan utarbetat ett system för uppföljning och handläggning. Det är en 5-stegstrappa som, i stort, innebär:

  • Skolan meddelar vårdnadshavare automatiskt, via e-post, om elevs anmälda eller oanmälda frånvaro.

  • Klassföreståndare/mentor samtalar direkt med eleven i samband med det första frånvarotillfället.

  • Klassföreståndare/mentor kontaktar vårdnadshavaren om frånvaron blir återkommande och så omfattande att det inverkar på studierna.

  • Klassföreståndare/mentor kallar till en träff med elev, vårdnadshavare och eventuella personer ur elevstödsteamet för att diskutera situationen.

  • Rektor kallar till en elevstödskonferens för diskussion och eventuellt beslut.

För att använda tjänsterna (t ex göra sjukanmälan) i Skola24 krävs ett användarkonto som vårdnadshavare/myndig elev ansöker om på särskild blankett.

Här hittar du information om inloggning i Skola24 för Brogårdsgymnasiet.

Här hittar du ansökningsblankett för Skola24, Brogårdsgymnasiet.

Här hittar du information om inloggning i Skola24 för Presterudsgymnasiet.

Här hittar du ansökningsblankett för Skola24. Presterudsgymnasiet.