Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Modersmål

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan.

Undervisningen är frivillig och ligger utanför skoltid.

Förskolan

Kommunens förskola ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. För mer information ta kontakt med förskolechefen på den skola där ditt barn går.

Grundskolan

Elever med annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan. Förutom att utveckla kunskaperna i det egna språket syftar undervisningen till att hjälpa eleverna att få en stark självkänsla och utvecklas till flerspråkiga individer. Ämnet ger dessutom kunskaper om det forna hemlandets kultur och samhällsskick och hjälper eleverna att följa utvecklingen i hemlandet.

Man kan även läsa modersmål som språkval (åk 6-9) eller som elevens val om det är fem eller fler elever i gruppen. Enskild kursplan finns för modersmål i Skolverkets läroplan och kursplan.

Gymnasieskolan

I gymnasieskolan kan man läsa modersmål som individuellt val, utökat program eller som ersättning för undervisning i andra språk än svenska, svenska som andraspråk och engelska.
Ta kontakt med rektor på den gymnasieskola där ditt barn går, eller om du är elev och över 18 år kontaktar du rektor själv.

Ansök om att få läsa modersmål

Ansökan om modersmålsundervisning i grundskolan görs genom att fylla i blanketten Ansökan modersmål som lämnas till skolans rektor. Vi lägger inom kort upp blanketten här på kristinehamn.se

Rektor utreder om man har rätt till undervisning och lämnar ansökan vidare till den rektor som är ansvarig för modersmålsundervisningen i kommunen.

Krav för att läsa modersmål

  • minst en av vårdnadshavarna har annat språk än svenska

  • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet

  • eleven har grundläggande kunskaper i språket

  • minst fem elever önskar undervisning i språket

  • att skolan har tillgång till lärare med rätt kompetens.

Adoptivbarn från andra länder kan få modersmålsundervisning om så önskas. Man behöver inte prata språket hemma, men grundläggande kunskaper krävs.

Nationella minoritetsspråk - särskilda bestämmelser

För barn och elever inom de nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli, romani chib, jiddisch eller finska gäller särskilda bestämmelser. Modersmålsundervisning ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och även om det bara finns en elev anmäld. Grundläggande kunskaper krävs.

Studiehandledning

Kommunen anordnar studiehandledning för de elever som inte behärskar svenska tillräckligt bra för att aktivt delta i undervisningen och kunna följa kursplanen.

Studiehandledning ska

  • vara en hjälp för eleven att följa den svenska undervisningen

  • ge eleven termer och begrepp på båda språken

  • öka elevens möjligheter att uppnå målen.

Föräldrar och skola samtalar om elevens/barnets behov av studiehandledning i olika ämnen. Det är skolans rektor som slutligen bestämmer när en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål.

Ansökningsblankett modersmål

Blankett uppsägning modersmål

Länkar 

Tema modersmål 
Du kan översätta den information som finns där till Ditt eget språk.

Teckenspråk
Teckenspråk jämställs med minoritetsspråken i språklagen. 
 
Information om minoritetsspråk
Webbplatsen för de nationella minoriteterna.

Lexin
Här finns lexikon på femton olika språk, bildmaterial och videofilmer.

Magiska skrinet
Innehåller spännande sagor och berättelser på våra minoritetsspråk Sagorna finns också på svenska.

Skolverket läroplan och kursplan.