Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Lokalutveckling

2012 – 2017 satsar Kristinehamns kommun 350 miljoner kronor på att utveckla skolorna. Förändringen innebär en satsning på att skapa högre kvalitet i färre skolor. Bakgrunden är den lokalutredning som gjordes under 2011.

Under 2011 genomförde Sweco på uppdrag av Kristinehamn kommun en lokalutredning av kommunens skolor. Utredningen visade bland annat på ett för lågt elevantal i förhållande till skolornas ytor. Utredningen visade också att vissa skolor hade ett stort behov av underhåll, att lokalerna inte var anpassade till dagens arbetssätt och att många av skolorna hade hög energiförbrukning. Vidare kräver de statliga styrdokumenten att lärare enbart ska undervisa i de ämnen och årskurser som de har legitimation för, vilket kan innebära svårigheter på små skolor.

För att kunna behålla en hög kvalitet i undervisningen och tillgodose de framtida behoven, presenterades tillsammans med utredningen ett antal åtgärder. Dessa tog kommunfullmäktige beslut om att genomföra i juni 2011. I korthet innebär åtgärderna en satsning på färre skolor med bättre kvalitet som har resurser att möta nya pedagogiska förutsättningar. Förslaget innebär också ett bättre utnyttjande av lokalytor i förhållande till det förväntade antalet elever, vilket bidrar till en effektivare drift och förvaltning.

En viktig del i satsningen på skolan de kommande åren är också att skapa ett Teknik- och Innovationscenter, läs mer om denna satsning via rubriken i vänstermenyn.

Ladda ner skollokalutredningen

Vad är beslutat?

I juni 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om att genomföra åtgärderna i skollokalsutredningen. Vissa åtgärder är redan genomförda, som exempelvis:

  • Om- och tillbyggnadsprojektet Nya Djurgårdsskolan är igång sedan december 2011 

  • Projektet Kristinehamns Teknik- & Innovationscenter är igång sedan december 2011

  • Kärr skola och Bäckhammars skola är avvecklade sedan sommaren 2012

  • Om- och tillbyggnadsprojektet  Nya Stenstalidsskolan är igång sedan hösten 2012

Några förändringar har beslutats jämfört med utredningens förslag:

  • Strandskolan blir kvar som F-3-skola så länge elevunderlaget är högt, enligt beslut i kommunfullmäktige i februari 2013.

  • Teknik- & Innovationscenters ska, enligt beslut i kommunfullmäktige i mars 2013, byggas på området där Jakobsbergsskolan ligger idag (kvarteret Björktrasten).