Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Musikskolan instrument
Musikskolan instrument
Lite mer om Musikskolan

Lite mer om Musikskolan

Organisation

Musikskolan i Kristinehamns kommun är organiserad under utbildning (skolnämnden). I Sveriges kommuner ser det lite olika ut men det vanligaste är att Kultur- och Musikskolan är organiserad på detta sätt. Det är dock inte heller ovanligt att skolan befinner sig under kultur eller utbildning/kultur. Några skolor är också organiserade direkt under kommunstyrelsen och i andra fall helt fristående.

Det finns inget krav på att en kommun måste ha en kultur- eller musikskola men de allra flesta väljer att ha det. Det är mycket ovanligt att man lägger ned kulturskolor men däremot mycket vanligt att man använder musik- och kulturskolorna som ett politiskt slagträ.

Det pratas om nerläggningar och nedmontering av kulturen men det är faktiskt ytterst få kommuner i hela Sverige som idag helt saknar en musik/kulturskola. Av Sveriges 290 kommuner är det lite färre än hälften som fungerar som rena musikskolor. En del är kulturskolor med ämnen som t ex bild, drama, dans och musik. Det krävs minst tre kulturuttryck för att få kallas för kulturskola.

Skolnämnden i Kristinehamn

Skolnämnden är den nämnd som under kommunfullmäktige har det politiska ansvaret för barn och ungdomar samt det offentliga skolväsendet för vuxna.

Skolnämndens ansvarsområde omfattar:
- förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
- förskoleklass/fritidshem, grundskola, fritidsgårdar/klubbar, särskola och musikskola
- gymnasieskola, gymnasiesärskola
- de vuxnas lärande (vuxenutbildning) 

Skolnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare som utses av kommunfullmäktige för en tid av fyra år.

Förskoleverksamheten består av kommunala förskolor och förskolor i icke kommunal regi. Dessutom finns ett antal dagbarnvårdare (familjedaghem).

Skolan i Kristinehamn

Kommunens förskole- och grundskoleverksamhet omfattar totalt cirka 1000 förskolebarn och 2 300 grundskoleelever. Gymnasie- och vuxenutbildningen är ett eget skolområde, likaså bildar Kultur i skolan och Musikskolan ett eget verksamhetsområde.

Kulturpedagogiska enheten

Från 1 juli 2011 bildar Musikskolan tillsammans med Kultur i skolan, där Skapande skola och Kulturgarantin ingår, ett eget verksamhetsområde. Arbete pågår ständigt med att utveckla skolområdet, initiera nya former för kulturverksamhet och den kulturpedagogiska verksamheten i skolan.

Ur Unescos handlingsplan ”Kulturpolitik för utveckling”   …Skapa nya band mellan kulturen och utbildningssystemet för att garantera att kultur och konst blir ett väsentligt inslag i allas utbildning, den konstnärliga förmågan utvecklas och att kreativiteten i utbildningsprogram på alla nivåer stimuleras….

Ämneskurser

I Musikskolans ämneskurser har alla barn och ungdomar i kommunen möjlighet att medverka, oavsett ålder och tidigare förkunskaper. För närvarande finns ca 400 inskrivna barn och ungdomar i olika ämneskurser.

Musikskolan är ett komplement till övrig kulturell verksamhet för barn och ungdomar i Kristinehamns kommun och ska spela en aktiv roll för barns och ungdomars utveckling, inte minst som ett viktigt inslag i strävan att uppnå skolans kvalitetsmål. Samverkan sker på många olika sätt och mellan många aktörer. Totalt genomströmmas verksamheten av ca 1000 barn och elever per vecka.

Orkestersamarbete en del av profilen

Samspelstanken genomsyrar all verksamhet på Musikskolan. Musikskolan ska enligt politiska beslut ha orkestersamarbete med Kristinehamns Stråkorkester och Kristinehamn Symphonic Band. Orkesterverksamheten är uppbyggd i trappsteg, från nybörjare till amatörmusiker.

Orkestrar och ensembler anlitas för underhållning inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Ersättningen för dessa spelningar ger en grundplåt till resor och lägerverksamhet. Musikskolans elever gör ca 100 framträdanden per år, vilket är långt över genomsnittet för landets kultur- och musikskolor.

Ur Unescos handlingsplan ”Kulturpolitik för utveckling”  …Hållbar utveckling och kultur är ömsesidigt beroende av varandra…