Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Ledighet

Blankett för ledighetsansökan finns här.

Hög frånvaro från undervisningen innebär som regel att man kommer efter med studierna. Vid planerad frånvaro skall eleven ta kontakt med sina lärare för att få information om vad som skall läsas in. Det är sedan i första hand elevens eget ansvar att ta igen förlorad undervisning.

Observera att frånvaro för semesterresor och andra privata angelägenheter normalt betraktas som ogiltig frånvaro och därför inte är studiebidragsgrundande. Endast vissa resor, till exempel i samband med familjehögtider eller religiösa högtider godkänns. Övriga särskilda skäl som kan förekomma prövas från fall till fall av rektor.

Enligt de direktiv som nu gäller från CSN skall skolan rapportera eleven när den ogiltiga frånvaron:

  • är mer än några enstaka timmar under en månad

  • sker vid upprepade tillfällen

Vid Gymnasieskolan i Kristinehamn har vi enats om följande tillämpning av dessa regler:

  • Om eleven varit ogiltigt frånvarande vid mer än fem lektionstillfällen inom en trettiodagarsperiod utfärdas en varning för att studiebidraget kan komma att dras in. 

  • Om eleven tidigare fått en sådan varning, eller om ytterligare ogiltig frånvaro uppstår efter denna frånvaro, kommer vi att skicka rapport om detta till CSN, som sedan avgör om studiebidraget skall dras in för aktuell period. 

OBS! Om en elev varit olovligt frånvarande mer än tre dagar i följd skickas rapport till CSN utan föregående varning!