Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Elevhälsa & behov av stöd

Enligt skolans styrdokument (skollagen 2010:800 och grundskolans läroplan Lgr11) ska alla barn få den ledning och stimulans som de behöver för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt.

Skolornas rektorer har ansvar för att organisera och utveckla verksamheten så att eleverna har möjlighet att nå de mål som finns angivna i skolans läroplan och kursplaner.

Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot dessa mål. Elevhälsans personal består av kurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, och specialpedagoger.

Vem kan vända sig till elevhälsan?

Till elevhälsan kan personal, föräldrar och skolelever vända sig för rådgivning, enklare sjukvård, stöd och hjälp om barns och ungdomars vardag, hälsa och lärande.

Vi ska arbeta förebyggande med målet att eliminera hinder för samspel, relationer och kommunikation och verka för en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö i skolan. Elevhälsan samverkar med lärare, rektorer och med övrig hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Hjälpredan i Värmland är ett dokument som tydliggör ansvarsfördelningen när det gäller barn och ungdomar med funktionsnedsättning.