Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Elevhälsa

Skolkurator

Alla i skolan, både personal och elever måste ta ett socialt ansvar för varandra och för skolans verksamhet, men till skillnad från övriga i skolan har kurator socialt arbete som huvudarbetsuppgift och är anställd för att utföra ett yrkesmässigt socialt arbete. 

Du kan vända dig till kurator om du funderar på din sociala situation på skolan eller på fritiden. Här kan du få stöd och vägledning om du har funderingar kring till exempel studiesvårigheter, konflikter, relationsproblem, mobbning, ekonomi eller har andra problem som oroar dig.Med ditt medgivande kan kurator samarbeta med annan personal på skolan eller hjälpa dig vidare till andra instanser.

Du är välkommen att boka tid för samtal genom ett personligt besök, mail eller telefon.

Familjecoacher

Familjecoachen arbetar med att vägleda och stötta elever och föräldrar som av olika anledningar har det svårt i sin tillvaro. Familjecoachen arbetar tätt tillsammans med elevhälsoteamet i elevärenden där man försöker se på ärenden ur ett helhetsperspektiv, som även kan inkludera föräldrar. Arbetet utförs genom samtal på skolan eller via hembesök och familjecoachen kan även finnas med som stöd i kontakter med andra myndigheter.

Skolsköterska 

Skolhälsovården skall främst arbeta förebyggande samt omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser. Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling samt verka för sunda levnadsvanor.

Specialpedagogik

Specialpedagogerna är en del av elevhälsans pedagogiska insatser.

Vår specialpedagogiska personal har som övergripande arbetsuppgift att identifiera och undanröja hinder för elevers utveckling och lärande. Vi kan arbeta med organisationsfrågor, handledning av enskilda pedagoger eller arbetslag och samtal med föräldrar/elever. Vi kan också arbeta enskilt med elever eller i elevgrupper med undervisning tillsammans med arbetslag, för att tillsammans med laget hitta alternativa arbetssätt.

Specialpedagog

Specialpedagogisk personal arbetar bland annat med att:

  • sprida ett specialpedagogiskt förhållningssätt samt delta i ledningen av verksamhetens utveckling

  • i ett tidigt skede identifiera, analysera och undanröja hinder och orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer genom extra anpassningar

  • genomföra pedagogiska utredningar och analysera möjligheter och svårigheter på organisations- grupps- och individnivå

  • delta i arbetet med att upprätta, genomföra och utvärdera åtgärdsprogram i samverkan med skola och hem för att stödja elever och utveckla verksamhetens undervisnings- och lärandemiljöer

  • utveckla pedagogisk mångfald inom verksamhetens ram

  • vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar, personal och andra yrkesutövare