Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Samhällsutveckling

Hur framgångsrik en kommun är som samhällsbyggare är en komplex fråga. Det behövs mått från många olika delar av hur samhället utvecklas. Här redovisas mått av olika slag som tillsammans kan ge en viss uppfattning om kommunen som samhällsbyggare/utvecklare.

Vad betyder färgerna?

För 2014 har grön, gul och röd markering gjorts beroende på kommunens resultat. Grön markering innebär att Kristinehamns kommun tillhör den bästa fjärdedelen av kommunerna gällande denna fråga, gul markering att kommunen har ett medelresultat (bland de 50 procent i mitten) och röd markering att kommunen tillhör den sämsta fjärdedelen.

 

Fråga Kristinehamns resultat 2014 Kristinehamns resultat 2013 Kristinehamns resultat 2012
30. Andel av kommunens invånare 20-64 år som förvärvsarbetar. 72,6 procent 73,4 procent 73,3 procent
31. Hur stor andel av kommunens invånare har någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd? 5,6 procent 5,1 procent Nytt mått 2013
32. Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen?   4,6/1000 invånare   4,7/1000 invånare   4,5/1000 invånare
33. Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen?nationellt program på gymnasiet? Ingen mätning 2014 70
(antal poäng av hundra möjliga)
Ingen mätning 2012
34. Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? 9,1 ohälsodagar/ kalenderår 7,5
ohälsodagar/
kalenderår
6,6
ohälsodagar/
kalenderår
35. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? 29 procent 22 procent 22 procent 
36. Hur stor är kommun-organisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? 39 procent 41 procent  Ny miljöbils- definition 2013
37. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? 22 procent 21 procent  18 procent
38. Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att leva och bo på? (Nöjd Region Index) 60 (antal poäng av 100 möjliga)  60  (antal poäng av 100 möjliga)  60  (antal poäng av 100 möjliga)