Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll
Flygfoto som visar förhållandet mellan handelsområdet Broängen och centrum.
Flygfotot visar förhållandet mellan handelsområdet Broängen och centrum.
Flygfoto som visar förhållandet mellan handelsområdet Drevsta och centrum.
Flygfotot visar förhållandet mellan handelsområdet Drevsta och centrum.

Etableringsområden för handel

Det mesta av den nuvarande handeln i Kristinehamns tätort är etablerad i centrum och i två större handels- och verksamhetsområden: Broängen och Drevsta. Kommunens avsikt är att fortsätta utveckla handeln i dessa områden.

Centrum

I centrums stadskärna finns både lokaler och mark lämplig för centrum- och detaljhandel. Stadskärnan har god tillgänglighet för gående, cyklister och bilister med flera större parkeringsplatser i direkt anslutning till butiksstråken.

Broängen

Broängen ligger några hundra meter nordväst om centrum. Här pågår sedan flera år en accelererande omvandling från industri- och verksamhetsområde till handelsområde där äldre verksamheter successivt ersätts med nya handelsetableringar. Viss byggbar mark finns tillgänglig i dagläget och ytterligare planläggningsarbete är planerat.

Drevsta

Drevsta, ca 1,5 kilometer söder om centrum, är idag ett mer traditionellt industri- och verksamhetsområde även om det förekommer viss handel längs infarten mot centrum. Här arbetar kommunen för att utöka den byggbara marken och möjliggöra ytterligare handelsetablering. I anslutning till Drevsta finns även obebyggda ytor lämpliga för större etableringar. Området har mycket goda anslutningar till E18 och väg 26.

Förutom ovanstående etableringslägen i centrum, Drevsta och Broängen, finns även enstaka lediga lägen på andra platser i tätorten. Information om dessa kan lämnas av kommunens planeringsavdelning eller NäringslivsSamverkan.

Mer information

Välkommen att kontakta planeringsavdelningen eller Näringslivssamverkan, se kontaktuppgifterna till höger.