Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Vår krisledningsorganisation

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden har ett övergripande ansvar och tar över som styrande organ vid en extraordinär händelse. Nämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämnden kan fatta beslut om resursfördelning och prioritering av insatser och åtgärder.

 

Krisledningsgruppen

Krisledningsgruppen är krisledningsnämndens operativa grupp och leds av kommunchefen. Krisledningsgruppen kallas in samtidigt som krisledningsnämnden. Förutom kommunchefen består gruppen av samtliga förvaltningschefer, IT-chef, kommunens säkerhetssamordnare och andra stödresurser.

Krisledningsgruppen har till sitt stöd en administrativ grupp för dokumentation och lägesuppföljning samt en informationsgrupp. Informationsgruppen ska sammanställa och sprida information till olika målgrupper: internt i kommunens organisation, till allmänheten, till andra organisationer och massmedia.
Krisledningsorganisationens bemanning anpassas efter händelsens art och förlopp.

Övrig krisberedskap

 

POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer)

Kommunen har en beredskapsgrupp (POSOM) som med kort varsel kan kallas in för att stödja drabbade. Gruppen är en del av kommunens samlade beredskap i händelse av olyckor och katastrofer och består av en ledningsgrupp där räddningstjänsten, polisen, kyrkan samt de större förvaltningarna finns representerade.
POSOM kallas in när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Det är räddningsledaren på olycksplatsen som avgör om gruppen ska kallas in och inlarmning sker normalt via Berglsagens räddningstjänst. Gruppen arbetar normalt inte direkt på olycksplatsen och hanterar inte omkomna och skadade personer.

POSOM-gruppen kan t.ex. hjälpa till med:
Ge drabbade information om det inträffade, vad som kommer att hända den närmaste tiden och vilken hjälp kommunen kan ge dem. Förmedla kontakter mellan de drabbade, anhöriga och andra inblandade samt räddningstjänst, landsting, polis och andra POSOM-grupper. Ombesörja de mest primära behoven som till exempel kost, logi, hygien och kläder. Finnas till hands för de inblandade till dess förhållandena bedöms som acceptabla.