Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen består av fem avdelningar och staben: gatu- och fritidskontoret, renhållningsavdelningen, VA-avdelningen, kostavdelningen och fastighetsavdelningen.

Gatu- och fritidskontoret

Ansvarar för nybyggnad, drift och underhåll av kommunens gatu- och vägnät, parker, grönområden och industrispår. Avdelningen har även hand om trafikfrågor, parkeringsövervakning, flyttning av fordon samt parkeringstillstånd. Fritidskontoret ansvarar för kommunens fritidsanläggningar och fördelar även kommunens ekonomiska stöd till föreningslivet.

Renhållningsavdelningen

Sköter insamlingen av hushållsavfall från hushåll och verksamheter, fastighetsnära återvinning samt driver Strandmossens avfallsanläggning.

VA-avdelningen

Ansvarar för drift, underhåll och nybyggnad av kommunens VA-ledningsnät samt drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsverk.    

Kostavdelningen

Ansvarar för kommunens kosthållning och driver kommunens tillagnings- och serveringskök.

Fastighetsavdelningen

Ansvarar för kommunens byggnader, anläggningar, skog och fastigheter, vilket innebär drift och underhåll, in och uthyrning, hyresavtal, markförsörjning, tomträtter samt hamnverksamhet (strategiska frågor är underställda kommunstyrelsen).