Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Stadsmiljökommittén

Kommunfullmäktige tillsatte 2008 en kommitté med en ledamot och en ersättare från varje i kommunfullmäktige representerat parti. Kommitténs uppdrag var att lämna förslag på gestaltning och utveckling av stadskärnan och gavs ovanstående uppdrag följande direktiv (reviderad 2012):

1. Arbetet ska vara heltäckande och innefatta gestaltning, trafik och tillgänglighet

2. Historiska miljöer ska beaktas och levandegöras

3. Vid behov av större principiella ställningstagande under hand, eller vid behov av omedelbara åtgärder, ska dessa efter hörande av berörd facknämnd underställas kommunfullmäktiges beslut

Ordförande i Stadsmiljökommittén är Louise Hamilton (mp).

Inriktning för Stadsmiljökommitténs arbete 2016

Inom ramen för Stadsmiljökommitténs uppdrag ska kommittén under 2016 inriktas på att:

  • Utgöra styrgrupp för centrumgruppens arbete med att ta fram en vision/målbild för centrum

  • Utgöra styrgrupp för centrumgruppens arbete med att upprätta en åtgärdslista som ett resultat av de genomförda stadsvandringarna

  • Följa centrumgruppens arbete att ta fram ett kostnadsbeskrivet förslag för ombyggnad av torgen

  • Följa och säkerställa att centrumgruppens och tekniska förvaltningens arbete med att byta ut belysningsarmaturen i centrum sker enligt framtagna riktlinjer för belysning i centrum

  • Följa utformningen och planläggning Svinvallen, Broängen 1:2 (del av) samt Buffeln 7 (COOP)

  • Följa framtagande av förslag till trafiklösningar i centrum, särskilt avseende Västerlånggatan och kring torgen

  • Följa arbetet att skapa mer liv och verksamhet i Wahlundsgården och kvarteret Vågen

  • Initiera en uppsnyggning på Kungsgatan (gågatan)