Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen är fördelad på tre verksamhetsområden, Individ- och familjomsorgen (IFO), Handikappomsorgen (HO) och Äldreomsorgen (ÄO).

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen är till för enskilda och familjer som är i behov av hjälp, stöd och bistånd. Till vår uppgift hör också att ha bra kännedom om levnadsförhållandena i kommunen och verka för att det finns goda miljöer att leva i.

Individ och familj hanterar bland annat anmälningar om barn som far illa, försörjningsstöd, familjestöd, missbruksvård med mera. Här finns också myndighetsutövningen.

Handikappomsorgen

Handikappomsorgen utför bland annat insatser gällande personlig assistans, ledsagarservice och avlösare i hemmet samt olika former av boende beroende på funktionshinder.

Äldreomsorgen

Omvårdnadens huvudsakliga uppgift är att arbeta med omvårdnad, omsorg och rehabilitering.
Alla insatser som riktar sig till enskild person är individuellt bedömda och stödet bygger alltid på principen ”hjälp till självhjälp”. Inom ansvarsområdet finns bland annat äldreboenden, hemtjänst, rehabilitering och den kommunala hemsjukvården.

 

 Klicka här för att se Socialförvaltningens organisationsschema