Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Säkra en hållbar utveckling

Millenniemål sju är att säkra en hållbar utveckling, en grundförutsättning för alla människors överlevnad.

Hållbar utveckling är kanske det av millenniemålen som fått mest uppmärksamhet under det senaste decenniet. För varje år blir mänskligheten allt mer medveten om att det krävs åtgärder och uppoffringar för att rädda jorden från en miljökatastrof.

Ett tecken på att kraftfullare åtgärder behövs är att utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. I de regioner där levnadsstandarden höjts mest, som i till exempel Kina, har också utsläppen av växthusgaser skjutit i höjden. Inte ens de rika länderna har lyckats bromsa utvecklingen med resultatet att utsläppen ökar i hela världen.

En riktigt god nyhet är dock att utsläppen av ämnen som är skadliga för ozonlagret minskar kraftigt i både fattiga och rika länder. Vi avverkar heller inte stora arealer skog lika snabbt som vi gjorde för tjugo år sedan. Dessutom har många utvecklingsländer lyckats skydda stora land- och vattenområden. Trots ett pågående inbördeskrig satsade till exempel Kongo 2007 på att skapa en av världens största skyddade tropiska regnskogar.

Fler får rent vatten

Hur vi använder jordens resurser är tätt sammankopplat med fattigdom och möjligheter till ett bra liv. Fortfarande har en stor del av jordens befolkning inte tillgång till rent vatten. Men trenden är definitivt på väg åt rätt håll.

Mellan 1990 och 2006 fick 1,6 miljarder människor tillgång till rent dricksvatten. Under samma period fick 1,1 miljarder tillgång till toalett. Det gör att världen faktiskt ligger före schemat för att nå den del av millenniemål sju som handlar om vatten och sanitet.

Livet har också blivit bättre för många människor som bor i slummen. 1990 bodde nästan hälften av invånarna i fattiga länders städer i slum. 2005 var den siffran nere på 36 procent, mycket beroende på att man i länder som Kina och Indien har förbättrat de områden som förut räknades som slum, med till exempel tillgång till dricksvatten och toaletter.

Så påverkar svenska kommuner
 

Även vi i Sverige kan arbeta för att uppfylla Millenniemålen. Ett sätt är genom kommunala samarbeten och utbyten. Många svenska kommuner samarbetar redan internationellt kring frågor gällande lokal demokrati och kommunal service som ett led i att utveckla välfärden i sin partnerkommun. Den svenska välfärden bygger på väl fungerande kommunal service och ett lokalt engagemang, vilket är grundläggande för en positiv utveckling i alla samhällen. Därför förutsätter en hållbar lokal utveckling kunskapsutbyte och samarbete mellan kommuner i rika och fattiga delar av världen.

   
För att nå millenniemål 7 kan en svensk kommun, utöver sitt egna miljö- och hållbarhetsarbete, även stödja kommuner i utvecklingsländer i arbetet mot ett mer hållbart samhälle. Det kan handla om väldigt konkreta åtgärder, som att föra vidare kunskap om hur en kommun kan bygga upp fungerande system för sopsortering, kompostering och biogasframställning eller hur man hittar alternativa energikällor.

Det kan också handla om mer övergripande frågor som hur man planerar ett helt samhälle på ett mer hållbart sätt genom att integrera ett miljöperspektiv i långsiktiga stadsutvecklingsplaner. Inom alla dessa områden har svenska kommuner en lång erfarenhet och expertis som spelar en viktig roll i utvecklingssammanhang.

Detta gör vi i Kristinehamns kommun

Sommaren 2011 startade projektet matavfallsinsamling. Under de närmaste tre åren kommer matavfallsinsamling att påbörjas i kommunens olika delar. Målet är att fastighetsägare och verksamheter ska ha möjlighet att delta senast vid utgången av 2013. Alla ska då ha gjort ett aktivt val huruvida de önskar delta eller inte. Den 16 juni 2011 blev vi en Millenniekommun och strax därefter kom nyheten om att Kristinehamns kommun rankats bra i en lista över hållbarhetskommuner i Sverige. Det är tidningen Miljöaktuellt som har genomfört en rankning av Sveriges kommuner utifrån deras miljö- och hållbarhetsarbete. Där har man poängsatt allt från kommunernas arbete med energieffektivisering, klimatarbete och naturvård till insamling av matavfall och inköp av ekologisk och rättvisemärkt mat. Kristinehamn kom på 43:e plats i denna ranking, vilket är ett gott resultat för en medelstor kommun.

Fakta Millenniemål 7
Säkra en hållbar utveckling

Delmål 7a: Integrera principerna om hållbar utveckling i den nationella politiken och i de nationella programmen och vända trenden med förlorade naturresurser.
Delmål 7b: Minska förlusten av biologisk mångfald, 2010 ska man ha uppnått en ordentlig minskning av förlusthastigheten.
Delmål 7c: Halvera andelen människor som saknar tillgång till rent dricksvatten och grundläggande sanitetsanordningar. 
Delmål 7d: Förbättra förhållandena för minst 100 miljoner människor som bor i slummen.