Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Så behandlar vi dina personuppgifter när du kontaktar kommunen

Personuppgiftsansvarig, det vill säga den som ansvarar för behandlingen av personuppgifterna, är den nämnd dit du skickar ditt brev, din synpunkt, din felanmälan eller ditt klagomål eller annat ärende som du har haft kontakt om.

Hur används personuppgifterna?

Nämnden behandlar dina personuppgifter i verksamhetens diarieföringssystem eller andra verksamhetssystem. Det kan handla om uppgifter du lämnar i samband med till exempel ansökningar, anmälningar, synpunkter, klagomål och liknande. Exempel på personuppgifter som kan behandlas är namn, adress, telefonnummer och vid behov personnummer. Därutöver behandlas uppgifter om ditt ärende.

Personuppgifterna används som underlag för ärendehandläggning, administration, tillsyn, fakturering och framtagande av statistik.

Kan uppgifterna lämnas ut?

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra myndigheter. Uppgifter som är allmänna och offentliga kan komma att lämnas ut i enlighet med tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens regler om utlämnande av allmänna handlingar.
Anonymiserade uppgifter för statistikändamål kan komma att lämnas ut till andra än myndigheter.

Ta del av dina personuppgifter hos kommunen

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka av dina person¬uppgifter som behandlas (registerutdrag). En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad av dig själv och ska skickas till den nämnd du vill få information ifrån. Om du anser att personuppgifter om dig är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas. Kontakta då nämnden ifråga.

Våra personuppgiftsombud

Mer information lämnas av personuppgiftsombuden för respektive nämnd:

  • Kommunstyrelsen: Linn Carlsson

  • Kulturnämnden: Veronica Gustafsson

  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden: Camilla Carlsson

  • Skolnämnden: Daana Kaipainen

  • Socialnämnden: Marcus Liniver

  • Tekniska nämnden: Helena Pettersson

  • Administrativa nämnden: Alexandra Ejner

Du kan ringa kommunens växel 0550-88 000 för att komma i kontakt med personuppgiftsombuden.