Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Överklaga kommunala beslut

Laglighetsprövning (kommunalbesvär)

Som kommunmedlem har du rätt att överklaga ett kommunalt beslut genom laglighetsprövning. Kommunmedlem är den som är folkbokförd, äger fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten om;
1. beslutet tillkommit i laga ordning
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för
kommunen eller landstinget,
3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
4. beslutet strider mot lag eller annan författning

Förvaltningsrätten kan inte ändra beslutet utan endast fastställa eller upphäva det överklagande beslutet. 

Begäran om laglighetsprövning ska lämnas in till Förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från det att kommunen anslagit det justerade protokollet över beslutet på kommunens anslagstavla. Kommunens anslagstavla hittar du här.

I överklagandet ska anges
vilket beslut som överklagas,
vilken nämnd eller person som har fattat beslutet,
varför beslutet anses oriktigt och de omständigheter som överklagandet grundas på
samt namn, personnummer, postadress och telefonnummer till den som överklagar beslutet.

Överklagandet skickas till:
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

 

Förvaltningsbesvär

Bara den som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär. Exempel på ett kommunalt beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov eller socialt bistånd. Vid denna typ av beslut är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutat hur du ska göra för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska du få veta hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande.  Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan.
Du har tre veckor på dig att besvära dig och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Kontaktuppgifter till förvaltningsrätten:

Förvaltningsrätten i Karlstad
Postadress
Box 568, 651 12 Karlstad

Besöksadress
Rådhuset, Stora torget, 652 25 Karlstad Tel: 054-14 85 00
E-Post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se

Det finns vissa undantag gällande vilken instans man överklagar till. Av den besvärshänvisning som bifogats beslutet framgår vilken instans som är aktuell i just ditt ärende.