Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Överklaga kommunala beslut

Om du vill klaga på ett beslut som fattas av  kommunen är det viktigt att veta att man skiljer på om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning) eller om man tycker att själva beslutet var felaktigt (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning (kommunalbesvär)

Som kommunmedlem kan du besvära dig när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas.
Ett kommunalbesvär ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla att protokollet, där beslutet finns, har justerats. Kommunens officiella anslagstavla finns i kommunhuset Uroxens reception.

Du kan läsa om laglighetsprövning i Kommunallagens 10 kapitel. I paragraf  8 anges grunderna för laglighetsprövning och att ett överklagat beslut skall upphävas om;
1. det inte har tillkommit i laga ordning
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för
kommunen eller landstinget,
3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
4. beslutet strider mot lag eller annan författning
Om ett överklagande godkänns, kan inte ett annat beslut sättas i stället utan hela beslutet ogiltigförklaras och ärendet måste tas upp på nytt.

Förvaltningsbesvär

Bara den som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär. Exempel på ett kommunalt beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov eller socialt bistånd. Vid denna typ av beslut är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutat hur du ska göra för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska du få veta hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande.  Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan.
Du har tre veckor på dig att besvära dig och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Kontaktuppgifter till förvaltningsrätten:

Förvaltningsrätten i Karlstad
Postadress
Box 568, 651 12 Karlstad

Besöksadress
Rådhuset, Stora torget, 652 25 Karlstad Tel: 054-14 85 00
E-Post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se

Det finns vissa undantag gällande vilken instans man överklagar till. Om du är osäker på vad som gäller för det beslut du vill klaga på, vänd dig till den myndighet som fattat beslutet.