Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Öka samarbetet kring bistånd och handel

Utveckling handlar i mångt och mycket om samarbete. Därför fokuserar det åttonde och sista millenniemålet om hur vi ska arbeta tillsammans för att bidra till en positiv utveckling i världen. För att utvecklingsländerna ska ha en möjlighet att uppnå de första sju målen krävs att de utvecklade länderna gör sitt.

Därför talar det åttonde millenniemålet om vad vi i den rika delen av världen måste göra för att målen ska kunna uppfyllas. Det handlar bland annat om ett mer effektivt bistånd, en mer rättvis handelspolitik, skuldlättnader och ökad tillgång till ny teknik och effektiva mediciner.

En glädjande trend är att biståndet sakta ökar. 2008 gavs närmare 120 miljarder dollar i offentligt bistånd, den högsta siffran någonsin. Trots den enorma siffran ligger biståndets andel av de rika ländernas BNP dock långt under FN:s mål på 0,7 procent. 2008 var de enda länderna som levde upp till det målet Danmark, Luxemburg, Nederländerna, Norge och Sverige.

Ny teknik minskar gapet

Även andra åtgärder än det direkta biståndet krävs för att utvecklingsländerna ska kunna nå millenniemålen. Avregleringen av handelsregler som till exempel importtullar, är en sådan sak. Där går det också framåt. Tullarna på framförallt jordbruksprodukter för de allra fattigaste länderna fortsätter att minska för varje år, vilket gör det lättare för länderna att konkurrera på världsmarknaden.

Ny teknologi når också allt fler även i utvecklingsländerna. Antalet mobiltelefonanvändare fortsätter att öka, 2007 fanns mer än 2 miljarder abonnemang i utvecklingsländerna, mer än nästan tre gånger så många som fasta telefoner.

Mobiltelefoner underlättar inte bara för samtal mellan människor, i utvecklingsländerna används de också allt mer för andra syften, som till exempel banktjänster och katastrofadministration.

Så påverkar svenska kommuner

Även vi i Sverige kan arbeta för att uppfylla Millenniemålen. Ett sätt är genom kommunala samarbeten och utbyten. Många svenska kommuner samarbetar redan internationellt kring frågor gällande lokal demokrati och kommunal service som ett led i att utveckla välfärden i sin partnerkommun. Den svenska välfärden bygger på väl fungerande kommunal service och ett lokalt engagemang, vilket är grundläggande för en positiv utveckling i alla samhällen. Därför förutsätter en hållbar lokal utveckling kunskapsutbyte och samarbete mellan kommuner i rika och fattiga delar av världen.  

 
Svenska kommuners arbete för millenniemål 8 handlar till stora delar om att ställa krav på etisk och miljöenlig upphandling, t.ex. genom att bli Fair Trade City. En kommunal upphandling som tar hänsyn till arbetares rättigheter, arbetsmiljöförhållanden och produktionens miljöpåverkan i utvecklingsländer stärker arbetet mot fattigdom. Ett annat sätt att arbeta för millenniemål 8 är att samarbeta med lokala företag om att dela med sig av teknikkunskap och ny teknik till utvecklingsländer.
 

Många svenska kommuner har även utvecklat ett strategiskt samarbete med civilsamhällets organisationer på hemmaplan. Syftet är att säkra ett brett kontaktnät och en djup förankring i utvecklingsdialogen med sin utländska partnerkommun och dess olika aktörer. Därigenom kan man få ökat genomslag i samarbetet och utvecklingsarbetet.

Fakta Millenniemål 8
Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling

  • Delmål 8a: Vidareutveckla ett öppet, reglerat, förutsägbart, icke-diskriminerande handels- och    finanssystem.
  •  Delmål 8b: Ta hänsyn till de speciella behoven hos de minst utvecklade länderna.
  •  Delmål 8c: Ta hänsyn till de speciella behoven hos små utvecklingsländer som är öar eller saknar kust.
  •  Delmål 8d: Ta ett helhetsgrepp om utvecklingsländernas skuldproblem genom nationella och internationella åtgärder i syfte att nå en hållbar skuldnivå på lång sikt.
  •  Delmål 8e: I samarbete med utvecklingsländer, utveckla och genomföra strategier för anständiga och produktiva arbeten för ungdomar.
  •  Delmål 8f: I samarbete med läkemedelsföretag, tillhandahålla livsviktiga läkemedel till överkomliga priser i utvecklingsländer.
  •  Delmål 8g: I samarbete med den privata sektorn, göra ny teknik, framför allt inom information och kommunikation, tillgänglig.