Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Öka jämställdheten

Det tredje millenniemålet är att främja jämställdheten mellan män och kvinnor och att öka kvinnors makt i samhället.

Det här målet kan tyckas självklart i ett land som Sverige, men faktum är att i stora delar av världen har flickor och kvinnor inte samma rättigheter som pojkar och män. Till exempel kan runt hundra länder inte garantera flickor lika möjligheter som pojkar att gå i skolan.

Vanligt att flickor inte går i skolan

Flickors deltagande i skolan hänger ihop med en rad faktorer. En av dem är tillgången till vatten. På många platser är det flickornas ansvar att hämta dricksvatten till familjen, något som kan ta stora delar av dagen. En annan är bristen på toaletter på skolområdet. Ofta saknas ordentliga toaletter i fattigare regioner, vilket leder till att flickorna inte kan gå till skolan.

Men trots dessa brister går allt fler flickor i grundskolan. I utvecklingsländer går det nu 95 flickor på hundra pojkar som får grundskoleutbildning. Sedan 1999 har minst 14 nya länder uppnått målet om att lika stor del flickor som pojkar ska gå i skolan. 

Fler kvinnor deltar i politiken

Ett annat exempel på kvinnors och mäns olika rätt i samhället är att kvinnor inte fått delta på den offentliga politiska arenan. Det håller på att förändras. Andelen kvinnliga parlamentsledamöter ökar i nästan hela världen. I Latinamerika och Karibien, den region där andelen kvinnor i ländernas parlament är störst, är genomsnittet nu uppe på 22 procent. 2009 valdes fyra kvinnor för första gången in i Kuwaits parlament, efter att ha fått rätten att ställa upp i val bara fyra år tidigare.

Ännu ett gott exempel är Rwanda, där man i den nya konstitutionen som trädde i kraft 2003 slår fast att minst 30 procent av alla platser i parlamentet och andra ledande positioner ska gå till kvinnor. Det har lett till att Rwanda i dagsläget har den högsta andelen kvinnliga parlamentariker i världen.

Viktigt med lokalt engagemang

Även vi i Sverige kan arbeta för att uppfylla Millenniemålen. Ett sätt är genom kommunala samarbeten och utbyten. Många svenska kommuner samarbetar redan internationellt kring frågor gällande lokal demokrati och kommunal service som ett led i att utveckla välfärden i sin partnerkommun.
Den svenska välfärden bygger på väl fungerande kommunal service och ett lokalt engagemang, vilket är grundläggande för en positiv utveckling i alla samhällen. Därför förutsätter en hållbar lokal utveckling kunskapsutbyte och samarbete mellan kommuner i rika och fattiga delar av världen.   
För att komma närmare Milleniemål 3 kan man till exempel arbeta med förutsättningarna för flickors skolgång. Svenska kommuner har till exempel tillsammans med partnerkommuner utvecklat enkla latriner för kommunens skolor. Det gör att flickor som annars drar sig för att gå till en skola utan fungerande toaletter får en ny chans.

Svensk jämställdhet på export

Svenska kommuner har en lång och dokumenterad erfarenhet av att jobba med jämställdhet på olika sätt. Framförallt med att integrera jämställdhetsperspektiv på alla nivåer både internt i organisationen och externt i kommunen.

För att komma närmare millenniemål tre kan en enskild kommun utveckla jämställdhetsarbetet med sin partnerkommun. Det kan man göra på olika sätt, direkt genom att påverka politiker och tjänstemän, eller indirekt genom att utveckla enkla latriner för kommunens skolor så att flickorna får det lättare i skolan.

Svenska kommuner fokuserar även på bland annat kvinnligt entreprenörskap och kvinnors hälsa i samarbetet med partnerskapskommunerna. 

Fakta Millenniemål 3
Främja jämställdhet mellan könen och kvinnors makt.
 

Avskaffa könsskillnader i grund- och gymnasieskolan, helst till 2005, och i all utbildning senast 2015.