Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en grundlagsstadgad rättighet att kunna ta del av de handlingar som kommunen förvarar och hanterar. Du har rätt att vara anonym, du behöver därmed inte tala om ditt namn, varför du efterfrågar handlingen eller liknande.

Om du vill ta del av en handling så vänder du dig till den myndighet (nämnd) som ansvarar för handlingen. Rör det exempelvis detaljplan är det till kommunstyrelsen du ska höra av dig, gäller det bygglov är det miljö- och byggnadsnämnden. Om du vänt dig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa dig tilll rätta.

Huvudregeln är att alla kommunens handlingar är allmänna och offentliga men det finns vissa undantag. Handlingen kan vara, i sin helhet eller till vissa delar, sekretessbelagd och handlingen kan också ej ännu blivit allmän handling, exempelvis utgöra ett arbetsmaterial.

Ta del av handling

Du har rätt att på stället få ta del av allmänna och offentliga handlingar och begäran om att ta del av en handling ska behandlas skyndsamt. Kommunen har dock rätt att först pröva om handlingen kan lämnas ut och den prövningen kan ta lite tid i anspråk.

Om du nekas att ta del av en handling har du rätt att få saken prövad av den aktuella myndigheten. Om myndigheten finner att handlingen inte ska lämnas ut får du ett skriftligt beslut där det framgår varför handlingen inte lämnas ut samt hur du kan överklaga beslutet.