Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Minska barnadödligheten

Det fjärde målet är att minska barnadödligheten

I dag dör ungefär nio miljoner barn under fem år varje år av sjukdomar som går att bota eller förebygga. Men för bara tjugo år sedan var siffran mycket högre. 1990 var barnadödligheten 93 per 1000 födda barn, 2007 var den nere i 67 per 1000 barn.

För att målet ska nås till 2015 krävs kraftfulla åtgärder. Framförallt i de länder där barnadödligheten inte har minskat nämnvärt sedan 1990. Afrika söder om Sahara står till exempel för hälften av världens barn som dör innan de hinner fylla fem år.

Enkla åtgärder gör stor skillnad

Men det finns hopp om att barnadödligheten i denna del av världen kommer att sjunka drastiskt under de närmaste åren. Fler konkreta insatser visar tecken på att kunna ge mycket goda resultat. Det är bland annat enkla åtgärder som att ge barn A-vitamintillskott och låta dem sova under myggnät impregnerat med insektsmedel som gör skillnaden.

En annan insats som verkligen gör skillnad är att vaccinera barn mot mässlingen. Antalet barn som mässlingsvaccineras i utvecklingsländer har ökat kraftigt sedan år 2000, det år då millenniemålen fastslogs. Mycket beroende på ett initiativ som leds av bland andra amerikanska Röda korset, FN och WHO. Den globala kampanjen har visat sig vara en av de mest effektiva hälsosatsningarna någonsin. Under sex år i början på tvåtusentalet minskade antalet personer som dog i mässling med 90 procent i Afrika.

Millenniemål som hänger ihop

För att bekämpa barnadödligheten måste vaccinering för en rad sjukdomar fortsätta och enkla åtgärder såsom a-vitamintillskott måste nå ännu fler. En stor del av de barn som dör innan fem års ålder gör det redan under sina första månader i livet. Alltså skulle också en bättre hälsovård för nyblivna mödrar och för nyfödda barn göra stor skillnad.

Så påverkar svenska kommuner

Även vi i Sverige kan arbeta för att uppfylla Millenniemålen. Ett sätt är genom kommunala samarbeten och utbyten. Många svenska kommuner samarbetar redan internationellt kring frågor gällande lokal demokrati och kommunal service som ett led i att utveckla välfärden i sin partnerkommun.
Den svenska välfärden bygger på väl fungerande kommunal service och ett lokalt engagemang, vilket är grundläggande för en positiv utveckling i alla samhällen. Därför förutsätter en hållbar lokal utveckling kunskapsutbyte och samarbete mellan kommuner i rika och fattiga delar av världen.   
 

Samhällsplanering minskar dödssiffror

För att komma närmare Milleniemål 4 kan man till exempel stödja utvecklingsländer med samhällsplanering som ger bättre tillgång till rent vatten och fungerande avlopp, och närhet till hälso- och sjukvård för fler. Det ger på sikt förutsättningar för att minska barnadödligheten genom förbättrade levnadsförhållanden och bättre hälsa.

Även arbetet med att minska mödradödligheten (millenniemål fem) påverkar barnadödligheten. Genom att förbättra omständigheterna för blivande mödrar minskar risken att deras barn dör av sådant som i grunden är enkelt att åtgärda, som till exempel diarré orsakat av bakterier i smutsigt vatten.

Fakta Millenniemål 4

Minska barnadödligheten

    • Minska dödligheten bland barn under fem år med två tredjedelar.