Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen består av två avdelningar som arbetar inom områdena miljö- och hälsoskydd, bygglov samt kart-, mät- och GIS-verksamhet. Vi är också remissinstans i olika frågor. Här nedan följer mer information om indelningen och vad vi arbetar med.

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydd är en av två avdelningar inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som bland annat har tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Avdelningen är indelad i tre enheter: miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. På enheten arbetar nio inspektörer och en nämndsekreterare. Här nedan ser du exempel på några av de områden vi arbetar med:

 • Miljöfarlig verksamhet (till exempel industrier och täkter)

 • Inomhusmiljö (skolor och förskolor, bostadsklagomål)

 • Förorenad mark

 • Enskilda avlopp

 • Eget dricksvatten

 • Livsmedelshantering

 • Klagomål på skadedjur

 • Nedskräpning

 • Renhållningsdispenser

 

Stadsbyggnad

Stadsbyggnad är en avdelning som består av bygglovsenheten och kart-, mät- och GIS-enheten.

Bygg

Enheten består av fem byggnadsinspektörer och en byggadministratör. Vi handlägger alla lov (bygglov, rivningslov, skyltlov etc) och anmälningar som krävs enligt plan- och bygglagen.

Kart och mät

Kart och mät är en enhet med fyra anställda. Nedan ser du några exempel på vad vi arbetar med:

 • ajourhållning och förvaltning av kommunens stomnät

 • primärkartor

 • adressättning

 • uppdatering av fastighetsregistret vad det gäller byggnader, adresser och lägenheter.

 • upprätta nybyggnadskartor

 • utföra utstakningar av byggnader enligt plan- och bygglagen (PBL).

 • bistår i planprocessen med framställning av grundkartor samt granskning och bestyrkande av fastighetsförteckningar

 • mätning, beräkning och kartframställning på uppdrag av andra förvaltningar samt enskilda.

Vi medverkar också vid förrättningsförberedelser i samverkan med Lantmäteriet, samt utför visning av fastighetsgränser. För återutsättning av försvunna gränser krävs dock en förrättning genom Lantmäteriet.

GIS (geografiska informationssystem)

GIS-enhetens två medarbetare arbetar med att göra kartor för olika ändamål som till exempel befolkningsstatistik, temakartor för vandringsleder, cykelleder, båtturer, kartor som inventeringsverktyg eller andra behov som finns för att tydligt illustrera den information man har.