Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

E-förslag & medborgarförslag

Lästläst version

Kommunfullmäktige har beslutat att Kristinehamns kommun ska införa e-förslag – ett sätt för dig som invånare att snabbt ta initiativ till att en fråga lyfts inom politiken. Vi kommer att införa e-förslag senast under våren 2018.

I väntan på att e-förslagen kommer igång har vi medborgarförslag. Alla som är folkbokförda i Kristinehamns kommun kan lämna medborgarförslag om vad som helst som rör kommunens verksamhet. Synpunkter av mer "vardaglig" karaktär (till exempel snöröjning, parkskötsel och så vidare) behöver du inte lämna som medborgarförslag, utan det gör du istället via vår synpunktshantering, se länk till vänster på sidan.

För dig som vill lämna ett medborgarförslag

För att ett medborgarförslag ska kunna tas upp till behandling ska det:

  • Vara skriftligt

  • Innehålla namn, adress och telefonnummer till den/de som lämnat förslaget.

  • Vara märkt "Medborgarförslag"

  • Innehålla ETT konkret förslag som politikerna kan ta ställning till. (Det får alltså inte handla om flera ämnen. Vill du lämna förslag om två ämnen, så får du göra det i två olika medborgarförslag.)

Medborgarförslag får förstås inte vara kränkande, odemokratiska eller strida mot lagen. De får heller inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, till exempel beviljande av bygglov.

Hur lämnar jag ett medborgarförslag?

Du kan antingen e-posta, skicka per post eller personligen lämna in ditt medborgarförslag till kommunledningskontoret.

E-post: Skicka ditt medborgarförslag till: kommunen@kristinehamn.se

Skriv Medborgarförslag i ämnesraden.

Post: Skicka ditt medborgarförslag till:

Kommunledningskontoret
Kristinehamns kommun
681 84 Kristinehamn

Märk kuvertet med Medborgarförslag.

Lämna in personligen: Lämna in ditt medborgarförslag i receptionen på kommunhuset Uroxen, Kungsgatan 30 i Kristinehamn. Märk kuvertet med Medborgarförslag.

Hur hanteras ett medborgarförslag?

Efter att du har skickat in ditt medborgarförslag, får du ett brev eller e-post om att medborgarförslaget har kommit in.

Kommunfullmäktiges presidium (ordförande och två vice ordförande) kommer sedan att föreslå kommunfullmäktige vilken nämnd som ska hantera och besvara förslaget. Om medborgarförslaget rör en större, principiell fråga, eller om förslaget på annat sätt bedöms vara av stor politisk betydelse, ska frågan avgöras av fullmäktige.

Efter att nämnden/fullmäktige fattat beslut, kommer du att få ett brev eller e-post om vilket beslut som tagits.

Vår målsättning är att behandla förslag inom max 6 månader.

Offentlig handling

När du lämnar in ett medborgarförslag blir det en allmän handling vilket innebär att alla har rätt att läsa ditt förslag. I samband med att vi svarar på ditt förslag kommer de uppgifter du har lämnat, exempelvis ditt namn, att finnas med i våra kallelser och sammanträdesprotokoll.