Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Lokala bestämmelser

Ny renhållningsordning för Kristinehamns kommun

Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för Kristinehamns kommun och den är nu utskickad på remiss till ett urval remissinstanser. En renhållningsordning är något som alla kommuner måste ha enligt Miljöbalken och den innehåller en strategisk avfallsplan och ett regelverk för avfallshanteringen i form av lokala renhållningsföreskrifter. Den nya renhållningsordningen planeras att gälla fram till 2021. 

Nu har du också möjlighet att lämna synpunkter på renhållningsordningen:

Försättsblad
Avfallsplan 2018-2021
Bilaga 1, Miljöbedömning
Bilaga 2, Styrande regelverk
Bilaga 3, Nulägesbeskrivning avfallshantering
Bilaga 4, Förpackning och tidningar
Bilaga 5, Anläggningar
Bilaga 6, Nedlagda deponier
Bilaga 7, Uppföljning tidigare mål
Bilaga 8, Kommunikationsplan
Bilaga 9, Tidslinje
Bilaga 10, Prognoser framtid
Bilaga 11, Sammanställning remiss samrådsyttranden
Bilaga 12, Sammanställning utställningsyttranden
Renhållningsföreskrifter 2018

För frågor kontakta:
Jan Mattsson, avfallsstrateg, telefonnummer 0550-881 10
e-post: jan.mattsson@kristinehamn.se

 

Ordningsföreskrifter

Kristinehamns kommuns lokala ordningsföreskrifter är grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om hur den allmänna ordningen i kommunen ska upprätthållas. I vissa kommuner kallas ordningsföreskrifterna ordningsstadga.

I ordningsföreskrifterna finns information om exempelvis lastning av varor, schaktning och grävning, hantering av contrainrar, affischering och mycket mer. Förtäring av alkohol, insamling av pengar och ambulerande försäljning är exempel på områden som tas upp i de lokala ordningsföreskrifterna.

Kristinehamns kommuns lokala ordningsföreskrifter

Bilagor och kartor:

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

 

Lokala föreskrifter för att skydda människors fysiska hälsa och miljön

I dessa föreskrifter (våra tidigare hälsoskyddsföreskrifter) finns bland annat regler kring tomgångskörning, anläggande av avlopp samt djurhållning inom detaljplanelagt område.

Föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2015 (fastställda av KF 2014-11-27 § 120).

Lokala föreskrifter för att skydda människors fysiska hälsa och miljön