Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kontroll

Som ett led i den kontroll överförmyndarnämnden är skyldig att utöva ska gode mannen eller förvaltaren när uppdraget påbörjas enligt lag upprätta en förteckning över huvudmannens samtliga tillgångar och skulder. Därefter ska varje år en årsräkning med uppgift om årets samtliga inkomster och utgifter samt tillgångar och skulder vid periodens början och slut inges till överförmyndarnämnden.
När uppdraget är slutfört, t.ex. när huvudmannen avlidit eller ställföreträdarskapet annars upphört, ska en sluträkning ges in till överförmyndarnämnden. Kravet på redovisning medför att gode mannen eller förvaltaren löpande måste bokföra alla transaktioner som utförs för huvudmannen och spara alla verifikationer.

Vissa mer omfattande åtgärder som köp och försäljning av fastighet, bostadsrätt, upptagande av lån, vissa typer av medelsplaceringar med flera åtgärder kräver enligt lag särskilt godkännande av överförmyndarnämnden.