Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammansättning

Mandatperioden 2014-2018 består kommunstyrelsen av nedanstående ledamöter och ersättare.

Ledamöter
Bjarne Olsson (S), ordförande
Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande
Marie Oudin (M), 2:e vice ordförande
Ingalill Röhr (S)
Lars Johansson (S)
Helen Einarsson (S)
Christina Larsson (MP)
Monica Marker (M)
Adam Slottner (C)
Eva Julin Dombrowe (L)
Ove Bengtsson (KD)

Ersättare

Lars Nilsson (S)
Krister Nyström (S)
Johannes Fransson (S)
Björn Johansson (V)
Tommie Bodin (MP)
Lars Gustafson (M)
Torsten Bergstedt (M)
Marianne Cordes (C)
Ulf Torehammar (L)

Kommunalråd och oppositionsråd för mandatperioden är:
Bjarne Olsson (S), Anne-Marie Wallouch (V) och Christina Larsson (MP) är utsedda av kommunfullmäktige som kommunalråd. Oppositionsråd är Marie Oudin (M).

Under kommunstyrelsen finns tre utskott som handlägger vissa ärenden inom sina ansvarsområden; arbetsutskottet, personalutskottet och ekonomiutskottet. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör också krisledningsnämnd. Krisledningsnämnd är den nämnd som träder i kraft när en händelse inträffar som man bedömer vara en extraordinär händelse.

Kommunstyrelsens roll

Kommunstyrelsen har en särställning bland kommunens nämnder och är en obligatorisk nämnd. Medan fullmäktige kan besluta om antalet facknämnder måste det enligt lag finnas en kommunstyrelse. Kommunstyrelsens uppgift är att vara det beredande organet till fullmäktige. Det innebär att alla ärenden som ska behandlas i fullmäktige måste passera genom kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska vidare leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders, kommunala bolags och kommunalförbunds verksamheter. Styrelsen har även ett särskilt ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.


Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsens förvaltning är kommunledningsförvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen består av: kansliavdelningen, ekonomiavdelningen, personalavdelningen, IT-avdelningen och planeringsavdelningen.