Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen är det samlade namnet för de politiskt valda revisorerna som utses av fullmäktige. Kommunrevisionen är organisatoriskt direkt underställd kommunfullmäktige och fullmäktiges kontrollinstrument beträffande den kommunala verksamheten. Revisorerna är oberoende i förhållande till granskade nämnder och fullgör sitt uppdrag självständigt.

Verksamheten styrs av Kommunallagens kapitel 9, god revisionssed enligt vilken revisorerna årligen ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna, samt av fullmäktige beslutat revisionsreglemente.

Revisorerna har alltså till uppgift att granska att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att befintlig kontroll inom nämnderna är tillräcklig.

Revisionen består av 9 ledamöter:
Bosse Pettersson (C), ordförande
Rolf Larsson (S), vice ordförande 
Michael Lisberg (M)
Kristina Tjärnbro Lämås (C)
Evy Åsberg (L)
Ellen Skaare Håkansson (KD) 
Anne-Marie Skoglund (S)
Ingrid Rydin (MP)
Eva Wermelin (V)