Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Halvera jordens fattigdom och hunger

Det första millenniemålet är att halvera extrem fattigdom och hunger, alltså den andel människor som lever under en dollar om dagen.

Andelen fattiga i världen har minskat kraftigt under de senaste decennierna. 1990 levde 46 procent av världens befolkning i extrem fattigdom. 2005 var motsvarande siffra bara 27 procent.

I vissa delar av världen har utvecklingen gått snabbt. I Östra Asien minskade andelen extremt fattiga från 60 till bara 16 procent mellan 1990 och 2005. Mycket beror på den enorma utveckling som har skett i Kina och som lett till att miljontals människor har tagit sig upp ur fattigdomen.

Andelen människor som lider av kronisk hunger minskar också i världen. I början av 1990-talet var andelen människor i världen som varje dag får i sig för lite mat 20 procent.  2008 var samma siffra 17 procent. Men fortfarande är det en bra bit kvar för att nå det första millenniemålet.

Krisen försvårar läget

Det beror delvis på den globala finanskrisen. Enligt FN:s uppskattningar, har krisen gjort att 50 till 90 miljoner fler människor levde i extrem fattigdom 2009 än vad som hade varit fallet om krisen inte slagit till. För en del länder kan just den globala ekonomiska krisen vara avgörande för att man inte lyckas uppnå målen.

Hungern riskerar också att öka i världen på grund av allt högre matpriser. Därför krävs det ännu hårdare gemensamma tag för att uppnå målet om halverad fattigdom.

Runt om i världen pågår redan en rad initiativ för att minska fattigdomen. Ett exempel, som verkligen har visat sig göra skillnad, är mikrokrediter. Genom små lån har människor som förut inte haft tillgång till kapital fått möjlighet att starta små företag. På så sätt kan de göra investeringar som ger dem själva och deras familjer möjlighet till försörjning och ta sig ur fattigdomen.

Sveriges roll i den globala utvecklingen

Även vi i Sverige kan hjälpa till att uppfylla Millenniemålen. Ett sätt är genom kommunala samarbeten och utbyten. Många svenska kommuner samarbetar redan internationellt kring frågor gällande lokal demokrati och kommunal service som ett led i att utveckla välfärden i sin partnerkommun.
Den svenska välfärden bygger på väl fungerande kommunal service och ett lokalt engagemang, vilket är grundläggande för en positiv utveckling i alla samhällen. Därför förutsätter en hållbar lokal utveckling kunskapsutbyte och samarbete mellan kommuner i rika och fattiga delar av världen.   

Lokala insatser påverkar globalt

Svenska kommuners internationella arbete för millenniemål 1 handlar främst om att skapa förutsättningar för att målet ska uppnås. Detta kan göras genom lokala insatser för demokrati och mänskliga rättigheter. Men också genom att stödja fattiga kommuner i utvecklingen av kommunal service så som rent vatten och avlopp, avfallshantering, och fungerande utbildnings- och hälsovårdssystem. På så sätt bidrar man till att minska de negativa krafter som motverkar att millenniemålet uppnås.
 Exempel på sådana krafter är spridningen av HIV/Aids och Malaria, brist på utbildning, hög mödradödlighet som leder till fler föräldralösa barn, osv. Millenniemålen hänger alltså ihop, och genom att jobba för ett mål kan man indirekt jobba för ett annat genom att skapa positiva förutsättningar för ett tredje.    

Fakta Millenniemål 1
Utrota extrem fattigdom och hunger

• Delmål 1a: Halvera andelen människor som lever på mindre än 1 dollar per dag mellan 1990 och 2015.
• Delmål 1b: Uppnå full sysselsättning och anständigt arbete för alla, inklusive kvinnor och ungdomar.
• Delmål 1c: Halvera andelen människor som lider av hunger mellan 1990 och 2015.