Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Hållbart resande i ett växande Värmland

Projektets övergripande mål är att antalet hållbara persontransporter ska öka, för att därigenom bidra till långsiktigt hållbar kompetensförsörjning  i Värmlands län.

Samverkan kommer att ske mellan företag och offentliga verksamheter för att skapa bättre möjligheter att resa resurseffektivt.

Informations-  och reklamkampanjer kommer att drivas, via bland annat via sociala medier, i syfte att påverka attityder till ett hållbart resande.

Projektägare: Karlstad kommun

Europeiska regionalfonden (ERUF)
Insatsområde 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Projekttid: 2016–2019

Total budget för projektet: ca 18,6 miljoner kronor varav ca 9,2 miljoner kronor kronor är EU-medel

Medfinansiering från Kristinehamns kommun: 150 000 kronor

Kontaktperson: Andreas Rudsvik

Tel: 0550-88112

E-post: andreas.rudsvik@kristinehamn.se