Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Grupper & råd

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor, tidigare Kommunala handikapprådet, ligger organisatoriskt under Kommunstyrelsen. Rådet består av politiker och representanter från handikappföreningarna i kommunen.

Kommunala handikapprådet är inte ett beslutande, utan endast ett rådgivande organ, till kommunens nämnder och styrelser. I rådet behandlas frågor som rör tillgänglighet eller annat som tar upp funktionshindrades situation i kommunen. Rådet lägger förslag som sedan kan användas i den fortsatta handläggningen av olika ärenden.

Ordförande är Inga-Lill Röhr (s).

Läs mer om Rådet för funktionshinderfrågor

Trygghets- och folkhälsorådet

Trygghets- och folkhälsorådet är ett råd som utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott. Rådets huvudsakliga uppgifter är att arbeta brottsförebyggande och främja folkhälsan.

Demokrati- och framtidsgruppen

Demokrati- och framtidsgruppen är en grupp instiftad av fullmäktige som organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen. Varje parti representerat i fullmäktige representeras av två ledamöter i gruppen.

Demokrati- och framtidsgruppen är inget beslutande organ utan en sammanslutning där partiernas representanter kan diskutera frågor som politisk organisation, arvodesbestämmelser, lokal demokrati etc. Gruppen har även möjlighet att initiera ärenden till kommunstyrelsen.