Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Förbättra mödrahälsan

Det femte millenniemålet är att minska antalet kvinnor som dör i samband med att föda.

Att föda barn på ett säkert och tryggt sätt är inte en självklarhet överallt i världen. På många platser dör fortfarande kvinnor av enkla problem i samband med förlossning. De flesta kvinnor som dör i barnsäng gör det av komplikationer som blödningar, infektioner, havandeskapsförgiftning, långvariga förlossningar eller i sviterna efter osäkra aborter. Alla dessa dödsorsaker går att förebygga eller hindra. Ändå dör en kvinna varje minut.

Sedan 1990 har det bara skett små förändringar för att minska antalet kvinnor som dör i samband med att de får barn. Detta är millenniemålet som det går sämst för. Förhållandena för barnafödande kvinnor skiljer sig extremt mycket mellan olika delar av världen. I Sverige är risken att dö i samband med graviditet eller förlossning en på 17 400. I Niger är dör en av sju kvinnor som föder barn.

Risk för ökad mödradödlighet

Det finns många sätt att förebygga mödradödlighet på. Ett stort problem i fattiga länder är att många inte föder med hjälp av kunnig sjukvårdspersonal. Ett annat är att kvinnor får barn för tidigt eller alltför ofta. Risken för mödradödlighet ökar kraftigt om modern är under 20 år, men också för varje genomgången graviditet.

Att inte kunna skydda sig mot att bli gravid är också ett problem. 200 miljoner kvinnor som skulle vilja skjuta upp eller avstå från barnafödande saknar i dag tillgång till preventivmedel. Genom att täcka det behovet skulle upp till en tredjedel av alla kvinnor som dör i barnsäng överleva.

Livsviktigt med bra mödravård

Även om mödradödligheten minskar långsamt går det ändå framåt på nästan alla håll i världen. I vissa delar har stora framsteg gjorts sedan 1990. I Nordafrika, Latinamerika, Karibien samt i Sydostasien har mödradödligheten gått ner med en tredjedel mellan 1990 och 2005.

Länder som Jamaica, Malaysia, Sri Lanka, Thailand och Tunisien har lyckats få ner antalet kvinnor som dör i samband med förlossningar radikalt genom en kombination av åtgärder. Fler kvinnor har fått tillgång till familjeplanering samtidigt som omhändertagandet vid förlossningar har förbättrats, till exempel med tillgång till kvalificerad akut förlossningsvård.

Vi kan också påverka

Även vi i Sverige kan arbeta för att uppfylla Millenniemålen. Ett sätt är genom kommunala samarbeten och utbyten. Många svenska kommuner samarbetar redan internationellt kring frågor gällande lokal demokrati och kommunal service som ett led i att utveckla välfärden i sin partnerkommun.  Den svenska välfärden bygger på väl fungerande kommunal service och ett lokalt engagemang, vilket är grundläggande för en positiv utveckling i alla samhällen. Därför förutsätter en hållbar lokal utveckling kunskapsutbyte och samarbete mellan kommuner i rika och fattiga delar av världen. 

  
För att komma närmare millenniemål 5 kan man till exempel stödja utvecklingsländer med samhällsplanering som ger bättre tillgång till rent vatten och fungerande avlopp, och närhet till hälso- och sjukvård för fler. Det ger på sikt förutsättningar för att minska barnadödligheten genom förbättrade levnadsförhållanden och bättre hälsa.

Arbetet med att minska mödradödligheten påverkar även millenniemål fyra, att minska barnadödligheten. Genom att förbättra omständigheterna för blivande mödrar minskar risken att deras barn dör av sådant som i grunden är enkelt att åtgärda, som till exempel diarré orsakat av bakterier i smutsigt vatten.

Fakta Millenniemål 5
Förbättra mödrahälsan
 

Delmål 5 a: Minska mödradödligheten med tre fjärdedelar.
Delmål 5 b: Uppnå allmän tillgång till reproduktiv hälsa.