Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

EU-projekt

EU:s flagga. Kristinehamns kommuns förvaltningar och bolag deltar i en rad olika EU-projekt. Deltagandet i projekten sker på olika nivåer där kommunen kan vara ägare, medfinansiär eller samverkanspartner. Kristinehamns kommun deltar även i olika så kallade förstudier.

Nedan finner du en lista över de olika projekten. Klicka på länkarna nedan om du vill läsa mer. Du kan även kontakta
projektens kontaktpersoner om du vill fördjupa dig i något specifikt projekt. Klicka in på respektive projekt för att se vem som är kontaktperson.

Medfinansierade projekt

Projekt som Kristinehamns kommun äger och/eller medfinansierar med pengar eller arbetstid.

Innovation Vattenkraft 2.0 - Målet för Innovation Vattenkraft 2.0 är ökad användning av koldioxidfri kraft och att stärka regionen och dess företag.

Värmlands Framtid - Ett länsövergripande EU-projekt som kraftsamlar länets alla kommuner för att minska arbetslösheten och utanförskapet bland unga.

Den nya stål- och metallindustrin - Projektet syftar till att öka kunskapsinnehållet inom väl avgränsade teknikområden hos små och medelstora företag inom stål-, metall- och verkstadsindustrin genom riktade insatser inom kunskapsområdena metallurgi, materialvetenskap och bearbetning.

Hållbar handelsutveckling - Projektet ska bidra till ett systematiskt och långsiktigt arbete för stärkt attraktionskraft i deltagarkommunerna och skapa förutsättningar för utveckling av nya affärs- och verksamheter inom handeln.

Hållbart resande - Projektets övergripande mål är att antalet hållbara persontransporter ska öka, för att därigenom bidra till långsiktigt hållbar kompetensförsörjning  i Värmlands län.

Matregion Värmland - Målsättningen är att öka lönsamheten och innovationsgraden i livsmedelsbranschen i Värmland genom affärsutveckling hos företagen.

Porten - Projektet riktar sig till personer mellan 18-61 år som har behov av samordnat stöd från minst två av samordningsförbundet Samspelets parter; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Värmland och Karlstad, Kristinehamn, Grums och Hammarö kommuner. Projektet ska bland annat utveckla metoder och erbjuda insatser och aktiviteter i syfte att deltagarna ska finna, få och behålla ett arbete.

På väg - Projektets syfte är att tillämpa och utveckla metoder för att öka övergången till studier och arbete samt arbetsmarknadspolitiska program för utlandsfödda kvinnor, 15-64 år, med låg utbildning och/eller liten arbetslivserfarenhet.

Tillväxt och Lönsamhet - Rådgivning för befintliga företag - Projektet ska tillföra ny metod med ökad proaktivitet och ökat samarbete med kommunerna för att nå fram till väsentligt fler företag med behovsanalys och anpassade erbjudanden.

Värmlands unga - Projektets syfte är att förebygga skolavhopp och utanförskap bland unga kvinnor och män, 15-24 år, i Värmland.

Samverkansprojekt

Projekt där aktiviteterna på ett eller annat sätt omfattar olika verksamheter i Kristinehamn. Det kan till exempel röra sig om deltagande vid seminarier och workshops samt erhållande av projektresultat. Kommunen är inte med och finansierar dessa projekt med vara sig pengar eller arbetad tid.

Affärskraft Värmland - Kompetensutvecklingsprojekt för ägare och anställda på solo- och mikroföretag i Värmland, inom alla branscher

Drivkraft - Projektets övergripande mål är att göra entreprenörskapet tillgängligt för fler studenter vid Karlstads Universitet.

Eventkompetens - Detta projekt ska genomföra ett antal kurser och seminarium för personal i små eventföretag med 1-9 anställda.

Gränslöst entreprenörsskap - Projektet syftar till att öka det gränsöverskridande entreprenörsskapsarbetet, mellan Sverige och Norge, på flera plan.

Hållbar besöksnäring - Projektet ska stärka besöksnäringen i Värmland genom att stimulera till ökad konkurrenskraft och ökad tillväxt bland företag.

IDA-projektet - Syftet med projektet är att öka förutsättningen för fler livskraftiga företag och ett hållbart företagande inom besöksnäringen i Inre Skandinavien genom att fokusera på ökad internationalisering.

Inova 2020:1 - Projektets syfte är att utveckla Inovas inkubatorprocess för att öka effekten på insatta resurser så att fler hållbara aktiebolag med hög tillväxtpotential (sk startups) startas och växer i Värmland.

NAV - för bredbandsfrågor i Värmland - Projektets mål är att öka värmländska, små och medelstora, företagens förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och handel, genom utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i lands- och glesbygd.

Förstudier

Genomförs i syfte att leda till ansökningar för EU-finansierade genomförandeprojekt. Förstudierna kan vara EU- eller regionalt finansierade.

Intregrationsprojekt ESF - Syftet med förstudien är att undersöka möjligheterna att stärka integrationsprocessen i Kristinehamn och övriga värmländska kommuner genom att ta fram underlag för ansökan av genomförandeprojekt.

Klura - Syftet med förstudien är att i samverkan med deltagande kommuner och övriga aktörer skaffa kunskaper om utvecklingsbehoven hos länets socialtjänster och att utifrån förstudiens resultat utforma en plan för genomförandeprojekt inom Europeiska socialfonden.

The Wood Region - Syftet med förstudien är att ta fram underlag inför en ansökan av genomförande till Europeiska regionala utvecklingsfonden. Genomförandeprojektets mål är att etablera ett innovationscenter inom trä och trämekanisk tillverkning.