Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Ensamkommande barn

När ett barn kommer till Sverige utan sällskap av sina föräldrar eller annan vuxen person som kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe saknar barnet en företrädare som kan se till att han eller hon får trygghet och som kan tillvarata hans eller hennes intressen och behov här i landet. Mot denna bakgrund är dessa barn beroende av att en ställföreträdare förordnas för dem. En god man enligt lag om god man för ensamkommande barn är en sådan ställföreträdare. En god man för ensamkommande är en juridisk ställföreträdare för barnet.

Exempel på uppgifter som faller inom ramen för den gode mannens uppdrag är att ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen, förvalta barnets tillgångar, ansöka om ekonomiskt bidrag och teckna hyreskontrakt för barnets räkning.

Om barnet beviljas uppehållstillstånd ska godmanskapet ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare som förordnas av tingsrätten. I och med att rätten fattat beslut om att utse särskilt förordnad vårdnadshavare upphör godmanskapet.

Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller 18 år.

Mer information

Om du vill veta mer om uppdrag som god man för ensamkommande barn kan du kontakta överförmyndarenheten. Mer information finns även på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida, se Mer information SKL till höger.

Intresseanmälan och utbildning

Om du är intresserad av att bli god man för ett ensamkommande barn är du välkommen att fylla i blanketten för intresseanmälan, se länk till höger.

Sveriges Kommuner och Landsting har en utbildning som riktar sig till gode män för ensamkommande barn. Vi har som krav att alla som blir gode män för ensamkommande barn ska ha genomgått den utbildningen. Efter genomförd webbutbildning får du möjlighet att skriva ut ett diplom som visar att du klarat utbildningen. Med fördel skickas diplomet in tillsammans med intresseanmälan till överförmyndar­nämnden.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig.