Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Budget och verksamhetsplaner

Kristinehamns kommuns budgetmodell bygger på treåriga rullande budgetar. Treårsbudgeten revideras varje år. Beslut om budget inklusive skattesats ska tas av kommunfullmäktige senast i juni månad. Under hösten upprättar nämnderna internbudget grundade på de ramar som fastställts av kommunfullmäktige i juni.

Nämndernas över- och underskott ska i normalfallet föras med till nästkommande år. Om förutsättningarna för anslagen förändrats väsentligt eller om verksamheten inte genomförts i enlighet med mål och planer ska de överförda över- och underskotten justeras. Beloppen fastställs av kommunfullmäktige senast i mars. I samband med detta beslut fastställs en reviderad budget, som bygger på överförda budgetavvikelser men även på uppdaterade prognoser över skatteintäkter och övriga finansiella poster.

Här hittar du budgetramar för driftsbudget och investeringsbudget för Kristinehamns kommun.

Budget 2017

Budget 2017, plan 2018-2019

Verksamhetsplaner 2017

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017

Kommunrevisionens verksamhetsplan 2017

Kulturnämndens verksamhetsplan 2017

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan 2017

Skolnämndens verksamhetsplan 2017

Socialnämndens verksamhetsplan 2017

Tekniska nämndens verksamhetsplan 2017

Valnämndens verksamhetsplan 2017

Östra Värmlands överförmyndarnämnds verksamhetsplan 2017

Tidigare års budgetar

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2015, plan 2016-2017

Budget 2014, plan 2015-2016

Budget 2013, plan 2014-2015

Budget 2012, plan 2013-2014