Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning kan erbjudas den som inte tillhört Svenska kyrkan, eller har haft en annan trosuppfattning. Grunden för verksamheten är den obligatoriska begravningsavgift som alla betalar via skatten.

Begravningsofficiant

I Kristinehamns kommun är Jane Larsson officiant vid borgerliga begravningar (genomför ceremonin).

Jane Larsson, telefon 070- 62 62 456 eller 0550-195 26 (bostad).

Även andra personer kan förrätta ceremonin.

Begravningsbyrån kan hjälpa dig med mer information.

Begravningsombud

Kristinehamns kommun har ett borgerligt begravningsombud, utsett av länsstyrelsen:

Bo Wennström: 0550-104 37 (dagtid), 0550-801 79 (bostaden) eller 070-293 42 60.

Begravningsombudets roll är att öka inflytandet och insynen för de som inte är medlemmar av Svenska kyrkan. De som inte tillhör Svenska kyrkan har inte rösträtt till de kyrkliga valen och kan därmed inte direkt påverka kyrkliga beslut om exempelvis planering av nya begravningsplatsers utformning och begravningsavgiftens storlek. För att öka deras insyn finns begravningsombud.

  • Ombudets uppgift är att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

  • Ombudet är en förstärkning av länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravningslagen. Genom ombudet kan staten kontrollera hur församlingen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.

  • Ombudet har rätt att ta del av alla handlingar som avser begravningsverksamheten samt närvara vid sammanträden, ställa frågor, lämna förslag till åtgärder och rikta anmärkningar mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten.

  • Ombudet ska hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund och ta reda på önskemål som de som inte tillhör Svenska kyrkan kan ha om verksamheten.

  • Ombudet ska meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker församlingens förslag till begravningsavgift.

  • Ombudet ska varje år lämna en årsberättelse till länsstyrelsen om verksamheten under det närmast föregående kalenderåret.