Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Avslutade EU-projekt

Här listar vi några av de större EU-projekt som genomförts och avslutats i Kristinehamns kommun de senaste åren.

Skolprojekt

Gymnasieskolan i Kristinehamn deltog 2013-2015 i ett Comeniusprojekt  tillsammans med gymnasieskolor i  Danmark, Italien, Spanien, Holland och Ungern. 
Koordinator för projektet var Danmark.  Titel på projektet var  ”The European Dream-A Vision of Europe inTimes of Change and Challenge” med syfte att visa vilka möjligheter den europeiska gemenskapen kan ge ungdomar idag samt att arbeta med demokratifrågor och göra ungdomar mer medvetna om problem i de olika länderna och möjliga lösningar till dessa. 

Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn deltog i ett EU-finansierat Leonardo da Vinci partnerskap tillsammans med skolor i Danmark, Tyskland, Polen, Rumänien, Grekland och Spanien.

Temat för partnerskapet, som pågick från 2013-2015, var hur skolor kan minska sina koldioxidutsläpp och spara energi. På Brogårdsgymnasiet deltog elever från årskurs 2 och 3 på El- och energiprogrammet.

 

Leader Värmlands BergsLAG

Projektet Leader Värmlands BergsLAG som pågick 2008-2013, innebar att ett så kallat “Leader-område” bildades, där fokus låg på lokalt partnerskap för ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling av landsbygden. I området ingår kommunerna Filipstad, Storfors och Kristinehamn samt landsbygdsdelen av Karlskoga. Under det gemensamma namnet Värmlands Bergs LAG arbetar man med utveckling av näringslivet, turism, attraktivt boende och livskvalitet, kompetensutveckling, ”ung på landet” samt nationellt och transnationellt samarbete.  

Kristinehamns kommun var medfinansiär i projektet med 237 185 kronor per år. Total årsbudget var knappt 2 364 000, varav EU och svenska staten tillsammans stod för 70 procent.

GotRIS II

Projektägare:  Victoria Swedish ICT
Projektperiod: 2012-09-01 - 2014-08-31

Finansiering enligt projektbeslut:
Region Värmland            150 000
Kommuner                  4 100 000
Trafikverket                 1 000 000
Vinnova                      8 222 500
Västra Götalandsreg.      500 000
Privat medfinansiering   2 492 500
Totalt                        16 465 000

Målet med projektet är att planera broöppningarna i Göta Älv så att fartygen inte behöver vänta, samtidigt som de som reser på vägen kan få information i förväg om när broarna ska öppnas. Detta ska uppnås genom utveckling av ett intelligent trafikstyrningssystem som ska hantera samverkan mellan olika trafikslag som vill utföra transporter på eller över Göta Älv. Trafikslagen ska "mikrostyras" så att man bättre kan använda älven som resurs för transport och att man genom ett trafikledningssystem kan spara både bränsle och miljöutsläpp genom att fartygen kan köra med en jämnare hastighet och inte behöver vänta på broöppning.

Parter som ingår i projektet:
Rederier, Göteborgs hamn, Kristinehamns kommun, Karlstads kommun, Göteborgs Stad, Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Sjöfartsverket samt utvecklar- och forskningsparter.

Projekt Lärling 2.0

Projektägare: Region Värmland
Europeiska socialfonden (ESF)
Programområde 2 Genomförande – Särskild utlysning: Ungdomar
Projekttid: 2010-09-01 – 2014-08-31

Medfinansiering från Kristinehamns kommun:
Totalt 1 008 tkr i form av kommunalt försörjningsstöd.

Total projektomslutning: 27 714 tkr.
Beviljat EU-stöd (ESF): 9 599 tkr.

Projektbeskrivning

I november 2009 beslutade regionfullmäktige att göra en särskild insats för de unga arbetssökande i regionen. En förstudie genomfördes under tre månader och resulterade i en ansökan om delfinansiering av lärlingsutbildningssatsningen från Europeiska socialfonden. Den 18 juni 2010 beviljades projektet 9 599 tkr.

Projekt Lärling 2.0 syftar till att Region Värmland i samarbete med länets kommuner, arbetsförmedlingar och arbetsmarknadens parter tar fram en kärnfull insats för att minska ungdomsarbetslösheten.
Projekt Lärling 2.l0 är en rekryteringsmöjlighet för arbetsgivare där företagens eller organisationens behov matchas med arbetssökande unga mellan 18 och 24 år.
Ambitionen är att under de närmaste två åren kunna erbjuda 700 ungdomar lärlingsutbildningsinsatser hos värmländska arbetsgivare. Det handlar om en handledarstödd utbildning i arbetslivet under sex månader.

 

Utveckling mot arbete (UMA)

Projektägare:Kristinehamns folkhögskola (KPS)

Utveckling Mot Arbete (UMA) riktar sig till personer från 16 år och uppåt som står utanför arbetsmarknaden. Metoden bygger på aktiviteter inriktade mot produkt- och tjänsteutveckling, med tydliga paralleller till arbetssökande. Projektet startade i mars 2010 och kommer att pågå i tre år. Inledningsvis ges 50 personer möjlighet att delta och projektet är budgeterat för över 300 deltagare sammanlagt.

Projektet har beviljats en förlängning till och med 2014-02-28.

UMA har en budget på närmare 30 miljoner kronor, varav nio miljoner är EU-medel från Europeiska socialfonden. Kristinehamns kommun bidrar med ca 600 000 kronor och Region Värmland med 300 000 kronor. Filipstads och Storfors kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt ett antal andra aktörer medfinansierar också projektet.

Kopplingar till det lokala näringslivet utgör en viktig del i projektet. Samarbete har också upprättats med Karlstads universitet och andra utbildningsenheter.

För mer information
Projektledningen nås på telefon 0550-392 90 eller via e-post. (Klicka på namnet!)
Bengt Svahn (projektledare)
Martin Hök (IT-ansvarig)

Besök projektumas hemsida

Attraktiva Värmland

Projektägare: Region Värmland
Regionalt strukturfondsprojekt
Programområde: 1 Näringslivsutveckling
Insatsområde: 1.2 Entreprenörskap
Projekttid: 2010-01-01 – 2012-12-31 (förlängt till 2013-06-30)
Medfinansiering från Kristinehamns kommun:
Totalt 131 208 kronor under projektperioden.

Total projektomslutning 18 210 tkr (inkl EU-stöd), varav 7 605 tkr medfinansiering från Region Värmland.
Beviljat EU-stöd: 9 105 tkr.

Kommuner som omfattas: Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng.

Projektbeskrivning

Projektets övergripande syfte är att öka Värmlands attraktivitet och därmed öka befolkningsmängden i yrkesverksam ålder, för att på så vis kunna säkra behovet av kompetens för regionens företag och organisationer.

Genom projektet tas ett samlat grepp kring och utvecklar den externa marknadsföringen av Värmland utifrån temat Besöka-Bo-Etablera. Projektet ger möjlighet att upparbeta kanaler, nätverk och kontakter för det fortsatta arbetet med att profilera Värmland och syftar också till att utveckla det värmländska värdskapet, det vill säga mottagarapparaten för besökare, inflyttare och etablerare.

Terminalyta Brovallen

 

Projektägare: Kristinehamns kommun
Projektperiod: 2011-01-01 - 2013-12-31
Total kostnad: 12 mkr, varav EU-bidrag 5 940 tkr
Kommunens kostnad: 5 790 tkr

Projektet drivs som ett regionalt strukturfondsprojekt med stöd från regionala utvecklingsfonden, åtgärd 2.1 Tillgänglighet.

En utökad terminalyta på cirka 25 000 kvm planeras i omedelbar anslutning till befintlig hamnterminal samt ett 350 meter nytt järnvägsspår. Terminalytan kan användas av både befintliga och nya godsslag och kommer att förses med belysning. Ett nytt järnvägsspår leder in på den nya terminalytan, vilket innebär användning för både järnvägs- och landsvägstransporter. Terminalytan kommer att ge stora möjligheter att ta emot nya godsslag som idag inte hanteras i hamnen.

Syftet är att knyta fler aktörer inom speditionsnäringen till sjöfarten. Eftersom projektet är en utveckling av det avslutade projektet "Multimodal terminal" kan det skapa goda förutsättningar för ökad tillväxt genom att fler aktörer kommer att kunna nyttja hamnen.

FEM2

Projektägare: Arvika kommun
Projektledare: Stål & Verkstad
Projektperiod: 2011-06-01 - 2013-12-31
Kristinehamns kommun medfinansierar projektet med totalt 160 tkr.

FEM2 är en fortsättning på FEM-projektet (Interreg Sverige-Norge) där Kristinehamns kommun var projektägare tills det avslutades 2011-05-31. Geografiskt område är Värmland, Dalarna, Hedmark och Akershus.

FEM2 ska stärka näringslivets och gränsregionens konkurrenskraft genom gränsöverskridande samarbete.
Aktiviteterna i FEM2 bygger på det som är genomfört i FEM-projektet. Satsningen i FEM2 är begränsad i förhållande till FEM, genom att fokus läggs på de områden som visat sig vara särskilt framgångsrika i FEM. Detta innebär att man arbetar vidare med komponenterna energieffektivisering och förnybar energi. En ny komponent kallad Energiparker kommer att tas med som tillägg. Stort fokus kommer att läggas på näringslivsutveckling. Genom näringslivsutveckling inom energi och miljö ska projektet också bidra till att uppnå Värmlands regionala miljömål och därigenom medverka till att lösa de globala energi- och klimatutmaningarna.

 

Projekt Stål & verkstad 2015

Projektägare: Stål & Verkstad ideell förening
Projektperiod: 2011-01-01 - 2013-12-31

Projektet drivs som ett regionalt strukturfondsprojekt med stöd ur regionala utvecklingsfonden (åtgärd 1.1 Innovativa miljöer).

Projektets övergripande strategi är att utveckla det regionala innovationssystemet med företagsfokus inom stål- och verkstadsindustrin. Stål & Verkstad har skapat Vision 2015, där strategier och handlingsplaner definierats. Detta projekt bidrar till att nå denna vision.

Total budget beräknas till 7 mkr årligen. Beviljat EU-stöd:
7 930 tkr för hela projektperioden. Kristinehamns kommun medfinansierar projektet med totalt 335 tkr för hela projektperioden.

Läs mer om projektet på Stål & verkstads hemsida.

Det företagsamma Värmland

Projektägare: ALMI Företagspartner i Värmland AB
Projektperiod: 2011-01-01 - 2013-12-31Projektet syftar till att stärka entreprenörskulturen i Värmland, genom att skapa effektivare stöd- och rådgivningssystem av entreprenörsstödjande aktörer.Projektet drivs som ett regionalt strukturfondsprojekt med stöd ur regionala utvecklingsfonden (åtgärd 1.2 Entreprenörskap).
EU-bidrag: 16 072 tkr. Krisinehamns kommun medfinansierar projektet med totalt 270 tkr under projektperioden.

 

Projektägare: Region Värmland
Europeiska socialfonden (ESF)
Programområde 2 Genomförande – Särskild utlysning: Ungdomar
Projekttid: 2010-09-01 – 2012-08-31

Medfinansiering från Kristinehamns kommun:
Totalt 1 008 tkr i form av kommunalt försörjningsstöd.

Total projektomslutning: 27 714 tkr.
Beviljat EU-stöd (ESF): 9 599 tkr.

Projektbeskrivning

I november 2009 beslutade regionfullmäktige att göra en särskild insats för de unga arbetssökande i regionen. En förstudie genomfördes under tre månader och resulterade i en ansökan om delfinansiering av lärlingsutbildningssatsningen från Europeiska socialfonden. Den 18 juni 2010 beviljades projektet 9 599 tkr.

 

Projekt Skolan

Comenius Electric Project, 2011-2013

Brogårdsgymnasiet deltar i ett EU-finansierat Comenius-projekt (partnerskap) tillsammans med en skola i Jenbach i Österrike och en i Le Havre i Frankrike. På Brogårdsgymnasiet deltar åk 2 och 3 på Elprogrammet och åk 2 på Teknikprogrammet. Eleverna ska samarbeta runt partnerskapets tema energikonsumtion i Europa med tonvikt på elenergi, bland annat ska den europeiska energisituationen kartläggas. De gör det på engelska via Skype, e-post och en Facebook-grupp.

Projektägare är Brogårdsgymnasiet, som tilldelats 20 000 euro. De två andra skolorna har tilldelats lika stort belopp. Beloppen ska täcka partnerskapets alla omkostnader utan annan medfinansiering. Pengarna kommer främst användas till två resor. I maj 2012 kommer eleverna i åk 3 på elprogrammet att resa till Jenbach och under våren 2013 kommer eleverna i åk 3 på el- och teknikprogrammet att resa till Le Havre. Kristinehamn besöks av de österrikiska och franska eleverna under våren 2013.

Partnerskapets hemsida berättar mer om samarbetet, se länk till höger.

Jobbfokus E18

Individ och företagstjänst - Hagman-Burak AB har varit projektledare för
Jobbfokus E18, som är ett projekt som drivits med stöd från Europeiska Socialfonden, programområde 2.

Projekttid: 2010-10-01 - 2012-09-30 (förlängt t o m 2013-04-30)

Jobbfokus E18 startade den 1 oktober 2010 inom Karlskoga arbetsmarknadsområde (Karlskoga/Degerfors/Filipstad/Kristinehamn/Storfors) i tät samverkan med både arbetsförmedlingen och socialförvaltningen i Karlskoga, Degerfors och Kristinehamn. Projektets syfte och mål har varit att genom förstärkta insatser inom coachning och matchning mot arbetsmarknaden, samt genom arbetsprövning på företag, hjälpa människor till arbete och egen försörjning. Projektet pågick fram till den 30 april 2013.
Projektet har haft plats för cirka 10 personer från IFO, Kristinehamns kommun. Medfinansiering har skett genom att kommunen står för deltagarens försörjningsstöd.

 

Elektrifiering bandel 364 Kristinehamn-Nykroppa

Projektägare: Trafikverket
Regionalt strukturfondsprojekt
Programområde 2 Tillgänglighet
Insatsområde: 2.1 Tillgänglighet
Projekttid: 2010-01-01 – 2012-12-31

Medfinansiering från Kristinehamns kommun:
Totalt 900 tkr under projekttiden 

Total projektomslutning 108 492 tkr (inkl EU-stöd)
Beviljat EU-stöd: 35 242 tkr.

Kommuner som omfattas: Filipstad, Kristinehamn och Storfors.

Projektbeskrivning
Järnvägssträckan Kristinehamn - Nykroppa är en del av ett transportsystem som sträcker sig från Dalarna ned mot Vänerregionen. Den 3,8 mil långa sträckan saknade tidigare elektrifiering. Det innebar att godstågen mellan Bergslagen och Kristinehamn måste ske med diesellok alternativt ta omvägen förbi Hallsberg eller Kil, vilket var både dyrt och energikrävande.  Elektrifieringen är ett steg i rätt riktning mot god miljö, bland annat genom överflyttning av transporter från landsvägstransport till tåg och båt, men även genom att dieselloken försvinner, som ger dubbel effekt enligt Klimatpaketet.

Elektrifieringen möjliggör effektiva och rationella godstransporter och underlättar också transporten av gods till och från hamnen i Kristinehamn, vilket beräknas leda till ökad konkurrenskraft för regionens exportindustri. Både gods- och transporttrafiken har ökat betydligt i och med elektrifieringen som blev klar i januari 2012 och som också gjort det möjligt att köra direkttåg mellan Falun och Göteborg.

 

KLURA - Kompetens Ledning Utveckling Resultat i socialt Arbete

Projektägare: Karlstads kommun
Projektperiod: 2011-03-01 - 2012-08-31
Europeiska socialfonden (ESF), programområde 1 genomförandeESF-stöd: 5,1 mkr

Projektet bidrar till kompetensförsörjning så att möjligheter till att klara framtida omställningar ökar. Cirka 80 personal från IFO (individ och familjeomsorg) i Kristinehamn kommer att delta i utbildningarna. Det blir 17 utbildningsinsatser varav 6 är metodikutbildningar, 8 seminarieserier och 3 seminariedagar.

Job College

Projektägare: Communicare
Projekttid:     2008-08-01 - 2011-12-31

Job College är ett projekt som startade 1 augusti 2008. Projektet drevs i samverkan med 26 kommuner i Örebro län, Västmanlands län, Södermanlands län, Östergötlands län, Dalarnas län och Värmlands län. Dessutom deltog Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Projektet riktade sig till arbetssökande ungdomar mellan 18-25 år som via en jobbcoach kunde utveckla sitt personliga entreprenörskap och hitta vägen till egen försörjning.

Projektets ambition var att under projektperioden ta emot cirka 3100 ungdomar och av dem skulle 75% hitta sin egen väg till egen försörjning med hjälp av jobbcoacher.

 

Tåg på gummihjul

Projektägare: Kristinehamns kommun
Regionalt utvecklingsstöd – statligt stöd
Projekttid: 2010-05-01 – 2011-06-30 (förlängd t o m 2011-10-31)

Medfinansiering från Kristinehamns kommun:
Totalt 650 tkr under projekttiden

Total projektomslutning 1 333 tkr (inkl stöd)
Beviljat regionalt utvecklingsstöd: 666 500 kr.

Kommuner som omfattas: Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors, Kristinehamn och Karlstad

Projektbeskrivning
Syftet var att utveckla regional busstrafik i stråket Karlstad-Örebro.
Målet är att den andelen kollektivtrafikresenärer i regionbusstrafiken ska fördubblas till år 2020 och under projekttiden att antal resande i stråket i snitt per månad ska öka med
15 % till 30 % juni 2011.

 

En destination värd att investera i, 2008-01-01 - 2011-06-30 

Projektägare: Filipstads kommun
Projekttid:     2008-01-01 - 2011-06-30

Projektet var ett regionalt strukturfondsprojekt  med stöd ur regionala utvecklingsfonden (åtgärd 1.2 Entreprenörsskap). I projektet har norra Vänerområdet utvecklats med bland annat turbåtsbrygga på Saxholmen, nya toaletter, vindskydd, , bättre tillgänglighet för funktionshindrade.

Kristinehamns kommun medfinansierade projektet.

Total budget för projektet: 20 649 tkr, varav EU-bidrag 10 212 tkr.
Kommunens kostnad: 2 140 tkr.

FEM – Förnybar energi, energieffektivisering och miljö

Projekttid: 2008-06-01 - 2011-05-31 

Ett projekt inom programmet Interreg Sverige-Norge. 

Projektägare: Kristinehamns kommun
Projettid:       2008-06-01 - 2011-05-31

Syftet med projeket har varit att stärka näringslivets och regionernas konkurrenskraft genom ett gränsöverskridande samarbete inom förnybar energi, energieffektivisering och miljö. Detta genom samarbete mellan regioner, bland annat med fokus på innovation och kommersialisering, utbildning, informations- och kommunikationsteknologi samt mjuk infrastruktur. Projektet ska leda till energieffektivisering inom bygg- och industribranschen samt ökat nyttjande av förnyelsebara energikällor i regionen.

Total budget:17 510 tkr, varav EU-bidrag 8 755 tkr.
Kommunens kostnad: 600 tkr. Stål & Verkstad, 2009-2010

 Projektägare: Kristinehamns kommun fram till 2009-09-30,
                    Stål & Verkstad från och med 2009-10-01
Projekttid:     2009-2010

Stärkt konkurrenskraft för Stål- och verkstadsindustrin
drevs som ett regionalt strukturfondsprojekt med stöd ur regionala utvecklingsfonden (åtgärd 1.1 Innovativa miljöer).

Syftet med projektet var att agera som katalysator inom branschen för att främst stärka de små och medelstora företagen samt för skapandet av nya företag. Detta sker genom satsningar på såväl innovationsutveckling som verksamhets- och teknikutveckling för att stärka dessa företags marknadspositioner och möjligheter att växa. För att stärka regionens konkurrenskraft (t ex med förbättrat samarbete mellan skola/akademi och näringsliv) och skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar ekonomisk tillväxt krävs både ett innovativt förnyelsearbete och ett vårdande av den befintliga basindustrin.

14 kommuner ingick som medfinansiärer samt Region Värmland och Karlstads universitet.

Total budget: 15 788 tkr (varav EU-bidrag 7 894 tkr). Kristinehamns kommun medfinansierade med 685 tkr 2009-10.

 

Smartare samarbete, starkare framtid,
2009-06-08--2010-06-18

Kristinehamns kommun var projektägare fram till 2009-09-30, därefter tog Stål & Verkstad över projektägarskapet.

En kompetenskartläggning har genomförts och visat på problem inom stål- och verkstadsbranschen. Förprojekteringen som samordnats av kommunernas näringslivsenheter (Filipstad, Forshaga, Karlstad, Storfos, IF Metall, Centrum  för genusforsning, Unionen samt Arbetsförmedlingen) har visat på ett stort behov av utbildningar i 26 aktuella företag för att kunna undvika uppsägningar och motverka nya varsel.

Syftet med projektet var att erbjuda kompetensutvecklings-insatser avsedda att stärka såväl den enskildes som företagens ställning i arbetslivet och motverka ytterligare varsel och uppsägningar.

Total budget: 2 897,2 tkr, varav EU-bidrag 2 897,2 tkr. Kommunens kostnad: 0 kr.

 

Jobbfokus, 2008-05-01 - 2010-04-30

Projektägare: Individ & Företagstjänst - Burak AB
Projekttid:     2008-05-01 - 2010-04-30

Projektet drevs med stöd från Europeiska Socialfonden. Syftet med projektet var att genom förstärkta insatser inom coachning och matchning mot arbetsmarknaden samt genom arbetsprövning på företag hjälpa människor till arbete och egen försörjning. Kristinehamns kommun ingick som delfinansiär och hade ett antal deltagare med varje månad och medfinansieringen bestod i deltagarens försörjningsstöd. Jobbfokus bedrevs inom området motsvarande Karlskoga arbetsmarknadsområde (Karlskoga/Degerfors/Filipstad/Kristinehamn/Storfors/ i tät samverkan med både IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Kristinehamn.

 

 

Förstudie spåranslutning Kroksvik,
2009-01-01--2010-02-28

Kristinehamns kommun var projektägare.

I projektet genomfördes en förstudie för att klarlägga hur en anslutning av industrispår från Värmlandsbanan (järnvägen Kristinehamn-Karlstad) till Kroksviks industriområde skulle kunna genomföras.

Projektet drevs som ett regionalt strukturfondsprojekt med stöd ur regionala utvecklingsfonden (åtgärd 2.1 Tillgänglighet).

Total budget: 500 tkr, varav EU-bidrag 250 tkr. Kommunens kostnad: 250 tkr.

Fördjupad förstudie avseende elektrifiering Inlandsbanan,
2008-03-28 --2010-01-31

Kristinehamns kommun var projektägare.

I projektet togs det fram underlag till en järnvägsplan, för att skapa förutsättningar för genomförande av elektrifiering av Inlandsbanan delen Nykroppa-Kristinehamn.

Projektet drevs som ett regionalt strukturfondsprojekt med stöd ur regionala utvecklingsfonden (åtgärd 2.1 Tillgänglighet).

Total budget: 2 080 tkr, varav EU-bidrag 990 tkr. Kommunens kostnad: 450 tkr.

 

European youth united through Sports and Healthy Lifestyles, 2008-2010

Ett projekt som ingår i Comenius som i sin tur är en del av programmet för livslångt lärande. Projektet är ett samarbete mellan samhällsprogrammet/ idrottsprogrammet på Brogårdsgymnasiet och skolor i polska Sucha Beskidzka, italienska Rimini och portugisiska Pedrogão Grande. 

Kristinehamns kommun var delaktiga i projektet. Total budget:  ca 240 tkr (varav EU-bidrag 220 tkr)

 

Energy and environment for future, 2008-2010

Ett projekt som ingår i Comenius som i sin tur är en del av programmet för livslångt lärande och riktar sig mot skolområdet från förskola till gymnasium.

Här samarbetade  industriprogrammet och teknikprogrammet med en skola i Essen i Tyskland. 

Kristinehamns kommun var delaktiga i projektet. Total budget:  ca 220 tkr (varav EU-bidrag 220 tkr)

Multimodal terminal, 2007-2009

Kristinehamns kommun var projektägare.

Genom projeketet utvecklades Kristinehamns hamn till en multimodal terminal, vilket har gett ökade möjligheter för samverkan mellan olika typer av transporter samt, genom användande av ny teknik, hjälpt till att korta och överbrygga avstånd.

Projektet drevs som ett regionalt strukturfondsprojekt med stöd ur regionala utvecklingsfonden (åtgärd 2.1 Tillgänglighet).

Total budget: 40 088 tkr, varav EU-bidrag 17 158 tkr. Kommunens kostnad: 19 158 tkr.

 

Stärkt konkurrenskraft för Stål- och verkstadsindustrin, 2008

Projektägare: Kristinehamns kommun
Projekttid:     2008-01-01 - 2008-12-31

Kompetenscentrum Stål & Verkstad (nedan benämnt Stål & Verkstad) tillkom i början av 2006 på initiativ av Lässtyrelsen i Värmland som en följd av att flera av regionens försvarsrelaterade verksamheter lades ned eller flyttades. Statliga medel i form av s.k. B2-pengar ställdes till regionens förfogande och kom bl  a  att initialt till stora delar finansiera Stål- och verkstad. Finansieringen kompletterades med kommunala pengar och Mål 2 Västra.

Syftet med projektet var att agera som katalysator och "paraplyorganisation" inom branschen för att främst stärka 
de små och medelstora företagen samt för skapandet av nya
företag. Detta sker genom satsningar på såväl innovations-
utveckling som verksamhets- och teknikutveckling för att stärka dessa företags marknadspositioner och möjligheter att växa.

Total budget för projektet: 8 591 tkr, varav EU-bidrag 4 295 tkr. Kommunens kostnad: 700 tkr.

 

MUSEUMS, 2000-2003

2000 fick Kristinehamns konstmuseum klartecken att medverka i det internationella projektet "Museums - energy efficiency and sustainability in retrofitted and new museum buildings", som beviljats stöd av EC:s femte ramprogram/energi. Det svenska demonstrationsprojektet i Kristinehamn avsåg ett antal energi- och miljöåtgärder för att konvertera den f.d. Panncentralen inom mariebergsområdet till ett modernt, energieffektivt och kretsloppsanpassat museum/konstgalleri och utställningslokal. Syftet var följaktligen att denna konvertering genomfördes på ett energieffektivt och kretsloppsanpassat sätt. Detta planerades bland annat med nya metoder för luftbaserad solvärme, ventilation, "daylightning" och styrning (BEMS).  I projektkonsortiet ingick projekt i Grekland, Italien, Portugal, Tyskland, Danmark, Slovenien, Storbritannien och Sverige.