Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Överklagan och klagomål

Överklagan

Om du inte är nöjd med ett beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan du överklaga beslutet enligt förvaltningslagen. Till alla myndighetsbeslut ges en så kallad besvärshänvisning. Besvärshänvisningen innehåller information om att beslutet är möjligt att överklaga, vilka uppgifter överklagan ska innehålla, inom vilken tid överklagandet måste ske och vart överklagan ska skickas.

Klagomål

Om du vill framföra klagomål på hur en förmyndare, god man eller förvaltare sköter sitt uppdrag ska du vända dig till överförmyndarkansliet. Med fördel lämnas ett klagomål skriftligt.

Om du vill framföra klagomål på Östra Värmlands överförmyndarnämnd vänder du dig till Länsstyrelsen i Dalarna som utövar tillsyn över överförmyndarnämnden.