Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Trädfällning och röjning

Kommunen får in många önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd och röjning på kommunens mark. Utrymmet för att kunna tillgodose önskemål från enskilda medborgare är begränsat, men där inkomna önskemål ligger i eller i anslutning till planerade åtgärdsområden så försöker vi tillgodose dessa i möjligaste mån.

Du som önskar en förändring av skogens tillstånd eller vill ha ett träd fällt kan lämna ditt önskemål via kommunens felanmälan alternativt kontakta kommunens skogstekniker. Inkomna önskemål handläggs löpande, men själva arbetet utförs från september till mars.

Du får inte själv utföra eller anlita någon för trädfällning eller röjning på kommunens mark. Otillåten åverkan räknas som egenmäktigt förfarande och polisanmäls. 

Riktlinjer för kommunens bedömning av önskemål

Kommunen är restriktiv med att fälla friska träd. Följande skäl tar kommunen generellt inte hänsyn till vid bedömning av önskemål:

- Enskilda träd som skuggar tomt, uteplats eller dylikt.
- Enskilda träd som skymmer utsikt.
- Att träd skymmer paraboler eller annan utrustning.
- Att träd tappar löv, barr eller frön på tomt.
- Att träd sprider pollen.

Följande kriterier tar kommunen hänsyn till vid bedömning av önskemål:

-
Trädens eller vegetationens betydelse för området som helhet.
- Trädens eller vegetationens betydelse för trygghet.
- Trädens eller vegetationens ekologiska värden.
- Trädens eller vegetationens estetiska värden.
- Trädens eller vegetationens kondition.

Tillvaratagande av virke, ved och ris

Det är inte tillåtet att ta ved eller virke från kommunens mark, inte från nyligen fällda träd, inte heller stående friska eller sjuka träd eller träd som fallit själv. Det är inte heller tillåtet att ta sin julgran från kommunens mark. Att ta ved eller virke utan lov är stöld.
Ris och virke som kommunen har fällt, hämtas, körs ut samt säljs eller flisas och säljs, på uppdrag av kommunen.

Trädgårdsavfall hör inte hemma i bostadsnära natur

Ditt eget trädgårdsavfall, ris eller upplag inom din egen tomt ska du själv ta hand om eller så kan du lämna det till en återvinningscentral. Kompost och ris klassas som avfall. Lämnar du avfall på annan mark än din egen, gör du dig skyldig till nedskräpning.

 

Frågor och svar

Jag är rädd att trädet som står på kommunens mark ska blåsa omkull i nästa storm och trilla på min bod. Kan ni ta ner det trädet?
Ja, är det risk för stormskador som drabbar husägare eller allmänhet med anledning av att ett av våra träd blåser omkull så finns det möjlighet att vi fäller trädet. Skicka in en ansökan om trädfällning så gör vår skogstekniker en bedömning. Du som önskar en förändring av skogens tillstånd eller vill ha ett träd fällt kan lämna ditt önskemål via kommunens felanmälan.

Det finns träd på kommunens mark som fäller sina löv på min tomt och det är otroligt mycket löv. Kan kommunen fälla det trädet?
Nej, vi tar inte hänsyn till att träden fäller löv eller att det blåser in löv och grenar till privatägd mark. Är trädet däremot farligt för husägaren och allmänheten, eller det finns risk för stormskador tar vi hänsyn till det vid bedömningen om ett träd ska tas ned. Vi tittar även på hur landskapsbilden skulle påverkas vid en trädfällning och om trädet är av en art som är skyddsvärd. Ytterligare saker som påverkar beslutet om ett träd ska fällas eller inte, är hur växtligheten under trädet påverkas. Kommer det att uppstå problem till exempel av att det växer upp sly?

Om nu inte trädet som släpper så mycket löv kan fällas, kan jag lägga över lövhögarna på kommunens mark då, för att förmultna där?
Nej, allt trädgårdsavfall som löv, grenar, sand och jord lämnar du på Strandmossens återvinningscentral, om du inte har en egen kompost i din trädgård.

Mottagningen på min parabol störs av träd som står på kommunens mark. Kan kommunen fälla de träden?
Nej, vi tar inte hänsyn till att träd stör mottagning till paraboler. Är trädet däremot farligt för husägaren eller allmänheten eller det finns risk för stormskador tar vi hänsyn till det. Vi tittar även på hur en eventuell nedtagning av träd påverkar landskapsbilden och om trädet är av en art som är skyddsvärd.

Träden på kommunens mark skuggar min uteplats eller altan. Kan kommunen fälla de träden?
Nej, vi fäller inte träd för att de skuggar uteplatser eller annat. Är träden däremot farliga för husägaren eller allmänheten eller det finns risk för stormskador tar vi hänsyn till det. Vi tittar även på hur en eventuell nedtagning av träd påverkar landskapsbilden och om trädet är av en art som är skyddsvärd.

Jag har så fin utsikt från mitt fönster om inte kommunens träd stod i vägen. Kan kommunen fälla de träden?
Nej, vi tar inte hänsyn till att träd skymmer utsikten. Är trädet däremot farligt för husägaren eller allmänheten eller det finns risk för stormskador tar vi hänsyn till det. Vi tittar även på hur en eventuell nedtagning av träd påverkar landskapsbilden och om trädet är av en art som är skyddsvärd.

Hur gör jag för att kommunen ska ta ner träd på sin mark?
Du som önskar en förändring av skogens tillstånd eller vill ha ett träd fällt kan lämna ditt önskemål via kommunens felanmälan. Det är kommunens skogstekniker som bedömer hur trädet ska hanteras. Inkomna önskemål handläggs löpande, men själva arbetet utförs från september till mars.