Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Detaljplaner, pågående

Planeringsavdelningen arbetar med samhällsplanering på olika nivåer, från tidiga skeden såsom medborgardialog till att ta fram planer, rapporter, styrdokument men även med att vara en del av en grupp som ser till att olika projekt blir genomförda. Avdelningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och jobbar med både detaljplaner, översiktsplaner samt övriga samhällsplaneringsfrågor i samarbete med såväl andra tjänstemän lokalt som regionalt.

Detaljplaner

Med en detaljplan regleras användningen av mark och vatten. Detaljplanen ska ge en bild av hur kommunen vill att miljön inom planområdet ska se ut, om den ska förändras eller bevaras. Planen ska tillgodose mål på både lokal och nationell nivå och se till allmänna och enskilda intressen.

Innehållet i en detaljplan är juridiskt bindande.

Så tas en plan fram

Båda sorternas planer tas fram av planeringsavdelningen och beslutas av kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige (beroende på plan).

Det är kommunen som avgör om och när en detaljplan skall tas fram. Kommunen har ett så kallat planmonopol, men vem som helst kan ansöka om planbesked och det är sedan kommunstyrelsen som tar ställning till om och när en eventuell plan ska upprättas.

Nedan en bild av planprocessens olika delmoment: 

Läs mer på Boverket om hur det går till när kommunen tar fram en detaljplan