Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Parker & skog

Skogsutflykt i Kristinehamn.I Kristinehamn finns det gott om vacker och varierad natur: djupa skogar, öppna odlingslandskap, ängs- och hagmarker, berg, vattendrag, sjöar och stränder. De naturområden som anses mest värdefulla finns samlade och möjliga att uppleva i ett antal naturreservat, men den största andelen natur finns utanför reservaten.

Även centrala Kristinehamn har gott om parker och tätortsnära naturområden. Sommartid är Kristinehamn en grönskande stad. Längs med våra vattendrag finns långa sammanhängande grönytor som tillsammans med parkerna gör att naturen finns mitt i centrum. Fåglar, fjärilar och andra insekter har sitt liv i stadens grönska. Träden skänker skugga heta sommardagar och renar stadens luft, och de öppna ytorna lockar till lek och samvaro.

Via vänstermenyn hittar du mer information om parker, skog med mera i Kristinehamn. 

Naturvård

Naturvårdsplanering, inventeringar och naturvärdesbedömningar vid till exempel planering, bygglov, strandskyddsärenden och milljöärenden är exempel på områden som kommunens naturvårdsenhet och miljösamordnare arbetar med. Vi kan även ge information och råd om olika planer, skydd och åtgärder som kan vara lämpliga att göra för att bevara den biologiska mångfalden.