Gå till navigation - Gå till subnavigering - Gå till innehåll

Fåglar och andra vilda djur

Många störs av att fåglar som måsar, skator och kajor väsnas eller att spillningen skitar ner på allmänna platser. Det kan också kännas obehagligt med stora flockar med fåglar som samlas. När de fått ungar kan de även uppträda aggressivt. De flesta skadedjursproblem går att förebygga genom att hålla rent, inte lämna matrester framme och ta hand om sopor.

Fastighetsägarens ansvar

Vi hänvisar alltid i första hand till fastighetsägaren som har det yttersta ansvaret att se till att det inte uppstår olägenhet. Detta regleras genom miljöbalken (9 kapitlet). Det bästa arbetet sker förebyggande genom att:

• Ta bort fågelbon och ägg från tak och hängrännor. Detta görs med 14 dagars intervall under mars-juli. Du kan kontakta konsultfirma vid behov, kanske går det att ordna via ditt försäkringsbolag.

• Håll gårdar och gröna ytor rena från pinnar och kvistar.

• Minska tillgängligheten på mat genom att informera de boende i fastigheten att matning av småfåglar kan leda till att större fåglar som måsar och kråkor lockas dit.

• Var noggrann med avfallshantering. Detta betyder stängda soptunnor, komposter, papperskorgar med lock och regelbunden städning av platser där matrester kan förekomma.

• Uppsättning av nät, piggar, plåtar, vajrar eller andra lösningar som förhindrar att fåglarna bygger bo och häckar på fastigheten vid öppningar intill exempelvis tak och skorstenar.

• Uppsättning av roterande, störande, skyltar (vindpåverkan med störande reflexer/färger och ljud som effekt).

Avskjutning har inte den effekt som önskas varför detta alternativ inte är att föredra. Det är bättre att försvåra häckningen. Då söker de sig självmant bort.

Kommunskyttar

Observera att det är endast skyttar med tillstånd från polisen som får skjuta djur i tätbebyggt område. Tekniska förvaltningen har tillgång till kommunskyttar som har tillstånd att bedriva skyddsjakt inom detaljplanelagt område. Detta gäller djur som är sjuka, skadade eller har ett onormalt beteende.

Grävlingar

Grävlingar finns i vår omgivning och passerar ofta nattetid över tomter och trädgårdar. Det är först när de bygger bo under hus och altaner och därmed riskerar att orsaka skada som att detta anses vara ett problem som man behöver få bort. Kontakta ditt försäkringsbolag i första hand. I vissa fall kan kommunskyttar hjälpa med att sätta ut fällor för att fånga in grävlingen.

Skabbräv

Skabb är en mycket smittsam sjukdom som hundar kan få. Ser du en skabbräv kan du höra av dig till tekniska förvaltningen, se kontaktuppgifter till höger.

Huggorm

Alla ormar är fridlysta i Sverige. Har du huggorm på din tomt får du dock flytta på den. Det är du som är fastighetsägare som ansvarar för att flytta ormen om den stör. För mer information, se Naturvårdsverkets sida om ormar på tomten.